بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند آنلاین با رضایت به واسطه اعتماد آنلاین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22034/jsm.2023.404180.1012

محمد مهدی بیاتی؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمدرضا بهرام زاده


تحلیل نقش ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت مشتریان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 38-52

10.22034/jsm.2023.407232.1015

رضا بهرامی؛ هادی طاهرپور کلانتری؛ فاطمه راستین پور؛ حمیدرضا رضوی خبیر


نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی در دانش‌ آموزان دختر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ ای

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-65

10.22034/jsm.2023.403651.1011

نوشین صبور اسماعیلی؛ وجیهه ممتازاسلامی؛ فاطمه حاجی اربابی؛ مهدی منیری


تحلیل جایگاه سرمایه اجتماعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-20

10.22034/jsm.2023.385812.1000

علی ضرغامی؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمدرضا بهرام زاده


نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه بین شهرت برند و ارزش ویژه برند

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 40-55

10.22034/jsm.2023.386073.1003

ایمان مدبری؛ محمد رضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


تحلیل نقش بازاریابی داخلی در ارتقای کیفیت محصول بر مبنای مدل معادلات ساختاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 66-87

10.22034/jsm.2023.402951.1010

علیرضا میبدی ثانی؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمد رضا بهرام زاده


بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند

دوره 3، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 68-84

10.22034/jsm.2023.414535.1022

زهرا بهروزیه؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمدرضا بهرام زاده


نقش افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 88-111

10.22034/jsm.2023.406158.1013

محمدرضا بهرام زاده؛ مجید ممدوحی؛ فرحناز گلچین


تحلیل تاثیر ارتباط بین کارکنان و مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت از طریق رضایت مشتری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 93-107

10.22034/jsm.2023.391144.1006

رضا صفریان سینی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


رابطه بین برندمحوری و عملکرد برند بواسطه نقش میانجی جامعه هواداران برند

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 108-125

10.22034/jsm.2023.393692.1007

محمد مودتی؛ محمد رضا بهرام زاده؛ الهام بهپور