اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول و سردبیر:

دکتر محمدرضا بهرام زاده

استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی: مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

ایمیل: bahramzadeh@kavian.ac.ir

کد ارکید:9920-4467-0002-0000

 

مدیر اجرایی:

دکتر مسعود چابک سوار

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی:  ریاضی محض -  جبر، داده های ترتیبی

ایمیل: chaboksavar@kavian.ac.ir

کد ارکید: 8206-3333-0002-0000

 

مدیر داخلی و کارشناس نشریه:

فرحناز گل چین

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-بازاریابی

ایمیل: Golchin@kavian.ac.ir

کد ارکید: 1793-5570-0001-0000

 

اعضای هیات تحریریه : (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر امید بهبودی، دکتر الهام بهپور، دکتر محمدرضا بهرام زاده، دکتر مینا بوستانی راد، دکتر مسعود چابک سوار، دکتر فاطمه حاجی اربابی، دکتر حسین خالقی، دکتر فاطمه خریدار، دکتر محمدرضا ذبیحی، دکتر نوشین صبور اسماعیلی، دکتر هادی طاهرپور کلانتری، دکتر وحیده طبسی لطف آبادی، دکتر مرتضی غیور باغبانی، دکتر رضا قوامی فرد، دکتر رضا کریمی مقدم، دکتر مجید میرویسی، دکتر علی اصغر هادی زاده

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا بهرام زاده

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

bahramzadehkavian.ac.ir
0000-0002-4467-9920

سردبیر

دکتر محمدرضا بهرام زاده

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

bahramzadehkavian.ac.ir
0000-0002-4467-9920

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید بهبودی

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی عضو هیات علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران.

drbehboodiattar.ac.ir
0000000206426657

دکتر الهام بهپور

مدیریت دولتی- مدیریت رفتاری استاد مدعو دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

elhambehpourgmail.com
0000000236461218

دکتر مینا بوستانی راد

مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی مدرس و مشاور حوزه توسعه مهارت های نرم کارکنان

mina.boustaniradut.ac.ir

دکتر محمدرضا بهرام زاده

مدیریت دولتی- رفتار سازمانی استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

bahramzadehkavian.ac.ir
0000-0002-4467-9620

دکتر مسعود چابک سوار

ریاضی محض- جبر ، داده های ترتیبی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

chaboksavarkavian.ac.ir
0000000233338206

دکتر حسین خالقی

مدیریت بازرگانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

khaleghipnu.ac.ir
0000000242816425

دکتر فاطمه خریدار

مدیریت صنعتی- مدیریت تولید و تحقیق در عملیات مدرس مدعو، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

f.kharidargmail.com
0000000218984656

دکتر نوشین صبور اسماعیلی

روانشناسی استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

sabour_eskavian.ac.ir
0000000167051628

دکتر هادی طاهرپور کلانتری

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم توس، مشهد، ایران.

taherpourhakimtoos.ac.ir
000000046484130

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

مدیریت بازرگانی- کارآفرینی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران.

v.tabasilotfabaditabaran.ac.ir

دکتر معصومه عارف

دکترای مدیریت منابع انسانی استادیار موسسه آموزش عالی عطار. مشهد. ایران

ma.aref54gmail.com
09155188743
0000000182919552

دکتر سید مرتضی غیور باغبانی

مدیریت رفتار سازمانی استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

ghayoorimamreza.ac.ir
0000000153451516

دکتر رضا قوامی فرد

حسابداری عضو هیات علمی و مدیر گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

iaus1338yahoo.com

دکتر رضا کریمی مقدم

مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه مدیر منابع انسانی بانک رفاه استان خراسان رضوی

karimi.3009gmail.com
0000000302364281

دکتر مجید میرویسی

مدیریت بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

majid.mirvaisisrbiau.ac.ir
0000000231191853

دکتر علی اصغر هادی زاده

اقتصاد عضو هیات علمی و معاون دانشجویی- فرهنگی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

hadizadehkavian.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مسعود چابک سوار

ریاضی محض - جبر، داده های ترتیبی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

chaboksavarkavian.ac.ir
0000-0002-3333-8206

مدیر داخلی

فرحناز گل چین

مدیریت بازرگانی-بازاریابی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

golchinkavian.ac.ir
0000-0001-5570-1793

صفحه آرا

منصوره چابک سوار

هنرهای پژوهشی استاد مدعو دانشگاه نیشابور

mansoureh.chaboksavargmail.com
0000000315301829

ویراستار

زینب کلالی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی

negarkalali2020gmail.com