اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول:

دکتر محمدرضا بهرام زاده

استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی: مدیریت دولتی – رفتار سازمانی

ایمیل: bahramzadeh@kavian.ac.ir

کد ارکید:9620-4467-0002-0000

 

سردبیر:

دکتر غلامرضا ملک زاده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی

ایمیل: malekzadeh@um.ac.ir

کد ارکید:7699-0982-0003-0000

 

مدیر اجرایی:

دکتر مسعود چابک سوار

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی:  ریاضی محض -  جبر، داده های ترتیبی

ایمیل: chaboksavar@kavian.ac.ir

کد ارکید: 8206-3333-0002-0000

 

مدیر داخلی و کارشناس نشریه:

فرحناز گل چین

مدرس مدعو، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-بازاریابی

ایمیل: Golchin@kavian.ac.ir

کد ارکید: 1793-5570-0001-0000

 

اعضای هیات تحریریه : (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمدرضا بهرام زاده، دکتر مسعود چابک سوار، دکتر فاطمه حاجی اربابی، دکتر حبیب اله دعائی، دکتر نوشین صبور اسماعیلی، دکتر هادی طاهرپور کلانتری، دکتر رسول کردنوقابی، دکتر محمود لاری دشت بیاض، دکتر غلامرضا ملک زاده، دکتر علی اصغر هادی زاده.

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا بهرام زاده

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

bahramzadehkavian.ac.ir
0000-0002-4467-9620

سردبیر

دکتر غلامرضا ملک زاده

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

malekzadehum.ac.ir
0000-0003-0982-7699

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا بهرام زاده

مدیریت دولتی- رفتار سازمانی استادیار- گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

bahramzadehkavian.ac.ir
0000-0002-4467-9620

دکتر مسعود چابک سوار

ریاضی محض- جبر ، داده های ترتیبی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

chaboksavarkavian.ac.ir
0000000233338206

دکتر فاطمه حاجی اربابی

روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

hajiarbabikavian.ac.ir

دکتر حبیب اله دعائی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

doaeium.ac.ir
0000-0003-2325-6765

دکتر نوشین صبور اسماعیلی

روانشناسی استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

sabour_eskavian.ac.ir
0000000167051628

دکتر هادی طاهرپور کلانتری

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم توس، مشهد، ایران.

taherpourhakimtoos.ac.ir
000000046484130

دکتر رسول کردنوقابی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

r.kordnoghabibasu.ac.ir
0000-0002-2655-8825

دکتر محمود لاری دشت بیاض

حسابداری دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

m.larium.ac.ir
0000-0002-8233-026X

دکتر غلامرضا ملک زاده

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

malekzadehum.ac.ir
0000-0003-0982-7699

دکتر علی اصغر هادی زاده

اقتصاد عضو هیات علمی و معاون دانشجویی- فرهنگی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

hadizadehkavian.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر مسعود چابک سوار

ریاضی محض - جبر، داده های ترتیبی عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

chaboksavarkavian.ac.ir
0000-0002-3333-8206

مدیر داخلی

فرحناز گل چین

مدیریت بازرگانی-بازاریابی مدرس مدعو، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

golchinkavian.ac.ir
0000-0001-5570-1793

ویراستار

زینب کلالی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه و موسسات غیر انتفاعی

negarkalali2020gmail.com