رابطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات در بازاریابی دیجیتال محصولات صنعت دام و طیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی حکیم توس، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران

چکیده

طی سال‌های اخیر تلاش‌های بازاریابی دیجیتال به‌طور قابل توجهی بر روی اعتماد مصرف‌کنندگان تاثیرگذار بوده است. در همین راستا ما شاهد آن هستیم که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی سبب تسهیل انتشار سریع اطلاعات شده است. ما در این پژوهش به بررسی رابطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات در بازاریابی دیجیتال محصولات صنعت خوراک دام و طیور پرداخته‌ایم. به‌منظور نیل به این هدف فرضیاتی مطرح گردید. ازلحاظ روش تحقیق در گروه تحقیقات پیمایشی-توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. پژوهش حاضر باتوجه به موضوع، فرضیات و هدف جزء پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. در راستای جمع‌آوری داده‌ها تعداد نمونه 175 پرسشنامه (شامل 25 گویه) و از مقیاس 5 امتیازی لیکرت در بین کلیه مشتریان و افرادی که از طریق فضای مجازی در رابطه با برندهای دام و طیور به تعامل و گفتگو می‌پردازند، توزیع گردید. درنهایت جهت توصیف آماری متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار SPSS (24) استفاده گردید. فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری SEM و با استفاده از نرم افزار Smart PLS(3) بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها بیانگر آن هستند که از بین ابعاد بازاریابی دیجیتال فقط بین کیفیت اطلاعات، سودمندی اطلاعات، ریسک درک شده با ماهیت اعتماد رابطه وجود دارد. در همین راستا بین ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات رابطه وجود دارد. همچنین بین مقبولیت اطلاعات و قصد خرید رابطه وجود دارد. در نهایت مقبولیت اطلاعات رابطه بین ماهیت اعتماد و قصد خرید را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between word of mouth and electronic advertising on the nature of information & acceptability of information in digital marketing of livestock and poultry feed industry products

نویسندگان [English]

  • nazanin noormohammadzadeh 1
  • Hadi Taherpour kalantari 2
  • ehsan mirzadeh 3
1 Master of Business Administration student, Hakim Tos Higher Education Institute, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of the Department of Management of Hakim Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 PhD student, business policy management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In recent years, digital marketing efforts have significantly impacted consumer trust. In this regard, we have seen that electronic word-of-mouth advertising in social networks has facilitated the rapid dissemination of information. In this research, we have examined the relationship between electronic word-of-mouth advertising and the nature of trust and acceptability of information in the digital marketing of livestock and poultry feed industry products. In order to achieve this goal, hypotheses were proposed. In terms of the research method in the survey-descriptive research group, it is of the correlation type. According to the subject, assumptions and purpose, the present research is a part of applied research. In order to collect data, a sample of 175 questionnaires (including 25 items) and a 5-point Likert scale was distributed among all customers and people who interact and talk about livestock and poultry brands through virtual space. Finally, SPSS software (24) was used for the statistical description of research variables. Research hypotheses were investigated and analyzed with the help of SEM structural equation method and using Smart PLS(3) software. The findings indicate that among the dimensions of digital marketing, there is only a relationship between information quality, information usefulness, perceived risk and the nature of trust. In this regard, there is a relationship between the nature of trust and acceptability of information. There is also a relationship between information acceptability and purchase intention. Finally, information acceptability mediates the relationship between the nature of trust and purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic word-of-mouth advertising
  • trust
  • information acceptability
  • digital marketing
امیر آزاد، میر حافظ؛ برادران حسن زاده، رسول؛ محمدی، احمد؛ تقی زاده، هوشنگ. (1397). الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. پژوهش های حسابداری مالی. سال دهم. شماره چهارم. پیاپی (38). صص 42-21 .
باقری، مطهره،1397،تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در رسانه اجتماعی بر مقاصد خرید مصرف کنندگان: روش توسعه یافته ای برای اتخاذ اطلاعات (مطالعه موردی: مشتریان تلفن همراه در شهرستان قائمشهر)، کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار،ساری،https://civilica.com/doc/881528
پارسانژاد، محمدرضا؛ خوش لهجه، مجتبی؛ گنج خانی، میلاد. (1398). بررسی اثرات تبلیغات دهانبهدهان بر میزان رشد تعداد کاربران بازیهای موبایلی در ایران. حقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره چهارم.
تائبی، محبوبه؛ فهیمی فر، سپیده؛ نوروزی، علیرضا. (1397). اولویتبندی روشها، فنون و ابزارهای بازاریابی کتاب از دیدگاه ناشران کودک و نوجوان. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، صص. دوره 22.  شماره 1.  صص 121-91 .
تقوایی یزدی، مریم؛ (1395) "رابطه مؤلفه­های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت­پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری"، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 3
ثریایی، علی؛ پورفرج، علیرضا؛ اکبرپور، راضیه(1397). بررسی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان با قصد خرید مجدد مشتریان مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان مازندران،سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش­ها و راه حل­ها، تهران. ص 1-20.
جعفری، علی اکبر و حسین پور، عبدالکریم،1393،بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند و اعتماد بر قصد خرید مشتریو نقش تعدیل گری تبلیغات دهان به دهان،کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، https://civilica.com/doc/393246
جلیلیان، حسین؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ محمودیان، امید. (1391)، تاثیر تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ  ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻟﭗ تاپ شرکت Dell). داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه تهران. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎنی. دوره  4. ﺷﻤﺎره 4.  ﺻﺺ 64 -41
حسینی، سیده فهیمه؛ خلیلی، فرزانه؛ لطفی، رسول. (1397). تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مجدد با نقش میانجی تعهد و اعتماد الکترونیکی(مطالعه موردی تلفن همراه سامسونگ در تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. دوره 4. شماره 1. صص 250-236 .
حسینی، محمود؛ شفیعی، خالد. (1395). بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر قصد خرید مصرف کنندگان. مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی نیما - دانشکده حسابداری و مدیریت.
خادمی، ابراهیم؛ میرزایی، وحید، (1400)، بررسی تأثیر ارزش ادراک شده بر بازاریابی دهان به دهان با نقش  میانجیگری رضایت مشتری (مورد مطالعه: مصرف کنندگان لوازم خانگی پارس خزر)، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 15.
داودی، بهاره ؛ غیور باغبانی، سید مرتضی، 1398 ، شناسایی عوامل موثر بر افزایش نرخ تبدیل وب سایت در تجارت الکترونیک: یک پژوهش ترکیبی، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز ، https://civilica.com/doc/1019952   
رستگار، علی؛ خضری، رشید؛ کریمی یزدی، عبدالرسول. (1395). تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
رشیدی، حسن؛ رحمانی، زین العابدین. (1392). برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری. مجله اقتصادی. شماره های 9 و 10 . صص 80-65 .
سعیدااردکانی، سعید؛ جهانبازی، ندا. (1394). تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده. تحقیقات بازاریابی نوین. سال 5 . شماره .2 (پیاپی 17). صص 53-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316849
شمس، شهاب­الدین؛ اسفندیاری مقدم، امیرتیمور؛ (1394) ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست­وسوم، شماره 77
شمس کوشکی، حامد و صحت، سعید،1393،بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی،کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری،تهران،https://civilica.com/doc/331539
شیرازی، مهرزاد؛ یزدانی، حمیدرضا؛ زارعی متین، حسن. (1400). ارائه نقشه راه جاری سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. سال دهم. شماره 3. پیاپی 39.
فردوسی، شهرام؛ آذرپیما، جمشید(1395). تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید از طریق اعتماد و تصویر شرکت در میان کاربران شبکه­های اجتماعی، دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، شیراز. ص 1-18.
کاتوزیان، یاسمن؛ میر خلیل زاده، امین. (1396). اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در تجارت و مدیریت آن. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی. صص 166-161 .
محمدیان محمودجیق، نسیم؛ سلطانی هوراند، امین(1398). تاثیر تبلیغات دهان به دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن. مطالعات مدیریت گردشگری. ص 10-34
مومنی، طناز؛ آسایش، فرزاد. (1397).بررسی تاثیر تبلیغات همهمه ای بر ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند: مطالعه موردی شرکت گلرنگ. مطالعات مدیریت و حسابداری. دوره 4. شماره 2. صص 110-101 .
نوشین فرد، فاطمه؛ نظر بلند، آزاده. (1393). استفاده از اطلاعات در فعالیت تصمیم گیری مدیران ارشد مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). دوره 7. شماره 27. صص 97-113 .
Al-Dmour, H., Aloqaily, A., Al-Qaimari, R., & Al-Hassan, M. (2021). The effect of the electronic word of mouth on purchase intention via the brand image as a mediating factor: an empirical study. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 24(2), 182-199.
Aruan, D. T. H., & Wirdania, I. (2020). You are what you wear: examining the multidimensionality of religiosity and its influence on attitudes and intention to buy Muslim fashion clothing. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal.
Bartling, B., Fehr, E., Huffman, D., & Netzer, N. (2021). The complementary nature of trust and contract enforcement. Working paper series/Department of Economics, (377).
Batwa, A., & Norrman, A. (2021). Blockchain Technology and Trust in Supply Chain Management: A Literature Review and Research Agenda. Operations and Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 203-220.
Batwa, A., & Norrman, A. (2021). Blockchain Technology and Trust in Supply Chain Management: A Literature Review and Research Agenda. Operations and Supply Chain Management: An International Journal, 14(2), 203-220.
Chevalier, J.A., & Mayzlin, D. (2006). The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews, Journal of Marketing Research, 43(2), 345-354.
Chaffey, D. (2019). Digital Marketing. Pearson UK
Charo, N.,Sharma, P., Shaikh, S., Haseeb, A. andSufya,M. (2015), “Determining the impactof e-WOM on brand image and purchase intention through adoption of online opinions”, International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),Vol.3No.1,pp.41-46.
Evgeniy, Y., Lee, K., & Roh, T. (2019). The Effect of eWOM on Purchase Intention for Korean-brand Cars in Russia: The Mediating Role of Brand Image and Perceived Quality. Journal of Korea Trade, 23(5), 102-117.
Fatmawati, I., & Fauzan, N. (2021). Building Customer Trust through Corporate Social Responsibility: The Effects of Corporate Reputation and Word of Mouth. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 793-805.
Jacovi, A., Marasović, A., Miller, T., & Goldberg, Y. (2021, March). Formalizing trust in artificial intelligence: Prerequisites, causes and goals of human trust in ai. In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 624-635).
Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N., & Vanhala, M. (2021). Employee trust repair: A systematic review of 20 years of empirical research and future research directions. Journal of Business Research, 130, 98-109.
Khwaja, M. G., Mahmood, S., & Zaman, U. (2020). Examining the Effects of eWOM, Trust Inclination, and Information Adoption on Purchase Intentions in an Accelerated Digital Marketing Context. Information, 11(10), 478. 496.
Kim, J., Kang, S., & Lee, K. H. (2019). Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.043.
Liu, H., Jayawardhena, C., Osburg, V. S., Yoganathan, V., & Cartwright, S. (2021). Social sharing of consumption emotion in electronic word of mouth (eWOM): A cross-media perspective. Journal of Business Research, 132, 208-220.
Manoj, M., Brough, R., & Kalbarczyk, A. (2020). Exploring the role and nature of trust in institutional capacity building in low-and middle-income countries: a systematic review.
Rahi, S. and Abd Ghani, M. (2021), "Examining internet banking user’s continuance intention through the lens of technology continuance theory and task technology fit
Siddiqui, M. S., Siddiqui, U. A., Khan, M. A., Alkandi, I. G., Saxena, A. K., & Siddiqui, J. H. (2021). Creating Electronic Word of Mouth Credibility through Social Networking Sites and Determining Its Impact on Brand Image and Online Purchase Intentions in India. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(4), 1008-1024.
Sheikhalizadeh, M. (2020). The Effect of Electronic Word of Mouth (e-WOM) Advertising on the Sports Customers' Purchase Intention with Emphasis on the Mediator Role of Consumer’s Involvement. model", Digital Policy, Regulation and Governance, Vol. 23 No. 5, pp. 456-474. https://doi.org/10.1108/DPRG-11-2020-0168
Subramaniam, R. K., Singhal, A., & Hopkinson, P. (2019, March). Role of Digital Marketing to Enhance Medical Tourism in Hospitals of Dubai. In 2nd International Conference on Tourism Research (p. 330).
Yasmin, A., Tasneem, S., & Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.