بررسی رابطه فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی ، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

3 عضو هیات علمی،موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

امروزه شرکت های پارک علم و فناوری جهت تبدیل ایده‌ها و نوآوری‌ها به محصول،تجاری سازی تحقیقات، هم‌افزایی علم و ثروت و توانمند سازی و هدایت دانش‌آموختگان جهت ورود به فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌شوند.این کسب‌و‌کارها از نظر ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصادی کشور دارند . هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های پارک علم و فناوری خراسان رضوی) بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های پارک علم و فناوری خراسان رضوی به تعداد 600 نفر درنظرگرفته شده بود. که تعداد 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شدند و ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌های استاندارد بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفتند. درنهایت جهت توصیف آماری متغیرهای پژوهش از آماره‌های میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و نمودارهای ستونی به کمک نرم افزار اس پی اس اس (24) استفاده گردید. فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری سم و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (2) بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. در پایان نتایج نشان داد که بین فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین انگیزه کارآفرینی با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between technological opportunities and entrepreneurial marketing decisions through entrepreneurial motivation

نویسندگان [English]

  • zohre farrokh 1
  • aliasghar hadizadeh 2
  • mohammadreza bahramzade 3
1 Master's student, Business Administration, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, science and technology park companies are established to transform ideas and innovations into products, commercialize research, synergize science and wealth, and empower and guide graduates to enter the business environment. New opportunities play an important role in the country's economic success. The purpose of this research was to examine the relationship between technological opportunities and entrepreneurial marketing decisions through entrepreneurial motivation (case study: Khorasan Razavi Science and Technology Park companies). The research method used in this research was descriptive, correlation survey. The statistical population of this research was considered to be 600 employees of Khorasan Razavi Science and Technology Park companies. 234 people were considered as samples by simple random sampling and through Morgan's table. The research data were collected by library and field method, and standard questionnaires were used as tools. The reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha coefficient test and the validity of the instrument was confirmed using the content method. Finally, for the statistical description of the research variables, average, standard deviation, minimum and maximum statistics and column charts were used with the help of SPSS software (24). The research hypotheses were investigated and analyzed with the help of the structural equations method and using the SmartPLS (2) software. In the end, the results showed that there is a positive and significant relationship between technological opportunities and entrepreneurial marketing decisions due to entrepreneurial motivation. There is also a relationship between entrepreneurial motivation and entrepreneurial marketing decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technological opportunities
  • entrepreneurial marketing decisions
  • entrepreneurial motivation
اهوری، هومن؛ دیواندری، علی؛ اسفیدانی، محمد رحیم، اخلاصی، امیر. (1400). ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ: اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ). ﺗﻮﺳﻌﻪ کارآفرینی، دوره 14، شماره 4، صص 579-561.
آقاجانی، مینا؛ مهداد، علی (1398). تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان: نقش میانجی گری اشتیاق شغلی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 1.
باقری مجد, روح اله, مهدی پور, یوسف, & باقری مجد, عادل. (1397). تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک‌های نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستان‌وبلوچستان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی11(4), 739-758. doi: 10.22059/jed.2019.277168.652930
حمزئیان، عظیم؛ ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند؛ عین علی، محسن. (1398). تأثیر سبک های رهبری بر رفتار نوآورانه:  نقش تعدیلگر درگیری شغلی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال نهم، شماره 2، صص 110-89.
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1395).روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
رجبی فرجاد، حاجیه؛ اخوان خرازیان، مریم؛ رشیدی، ابوالحسن. (1398). تحلیل چند سطحی تأثیر رهبری تحول آفرین بر جو نوآورانه و رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گر خودکارآمدی خلاق. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، سال دوم، شماره 5، صص 128-107.
رضوانی، مهران؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ آذر، عادل؛ احمدی، پرویز. (1388). مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 5، صص 53-31.
کاکائی، حمید؛ شکری، زهرا؛ دامن کشیده، مرجان. (1401). نقش رهبری کارآفرینانه بر توسعه فعالیت های نوآورانه   (مورد مطالعه: کارکنان مراکز درمانی شهر تهران). پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار. سال سیزدهم، شماره 25، صص 85-77.
لاری، امیر؛ سوری، علیرضا؛ رحیمیان، یزدان (1394). «بررسی محتوا و کتاب‌های مدل آموزش کارآفرینی از بعد میزان توجه به نگرش کارآفرینانه با تکنیک ویلیام رومی». سومین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال. سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور. تهران.
مقدم، ابوالفضل؛ امیر حسینی، زهرا؛ فرید چهر، الهام. (1394). شناسایی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ، رقابت پذیری و رضایتمندی مشتری(مطالعه موردی:بر بنگاه های کوچک و متوسط شهرک صنعتی چهاردانگه استان تهران). کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
مولایی، آزاده، وحدت بوراشان، رقیه، حسنی، محمد. (1399). ارائه مدل نگرش کارآفرینانه بر اساس سرمایه فکری و اجتماعی با میانجی تعهد سازمانی. نشریه علمی روانشناسی اجتماعی, 8(56), 99-110.
 
Fatoki, O. (2021). Entrepreneurial Leadership And Employees'innovative Work Behaviour in Small Firms: Mediating Role of Creative Self-Efficacy. Academy of Strategic Management Journal, 20, 1-9.
Hoang, G. Luu, T. T., Nguyen, T. T., Du, T., & Le, L. P. (2022). Examining the effect of entrepreneurial leadership on employees’ innovative behavior in SME hotels: A mediated moderation model. International Journal of Hospitality Management, 102, 103142.
Ikram, H., Shafi, M. Q., Naz, I., & Ali, M. (2021). Job crafting and innovative behaviour: examining mediation and moderation mechanism. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 13(2), 120-141.
Kör, B. (2016). The mediating effects of self-leadership on perceived entrepreneurial orientation and innovative work behavior in the banking sector. Springer Plus, 5(1), 1-15.
Li, C., Makhdoom, H. U. R., & Asim, S. (2020). Impact of entrepreneurial leadership on innovative work behavior: examining mediation and moderation mechanisms. Psychology Research and Behavior Management, 13, 105.
Mehmood, M. S., Jian, Z., Waheed, A., Younas, A., & Khan, S. Z. (2019). Impact of Entrepreneurial Leadership on Employee's Innovative Behavior: Mediating role of Psychological Empowerment. In Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Management Engineering, Software Engineering and Service Sciences (pp. 223-229).
Polas, Mohammad Rashed Hasan. & Raju, Valliappan.  Technology and Entrepreneurial Marketing Decisions During COVID-19. Global Journal of Flexible Systems Management. 28 April 2020/Accepted: 5 February 2021,.  https://doi.org/10.1007/s40171-021-00262-0.
Sethibe, T., & Steyn, R. (2018). The mediating effect of organizational climate on the relationship between leadership styles and their components on innovative behaviour. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 4(1), 22-32.