بررسی رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری بر ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، واحد ساری، ایران

چکیده

امروزه رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان عامل مهم شکست یا موفقیت هر سازمانی است. رضایت مشتری موجب وفاداری، بازگشت مجدد مشتری و کاهش شکایات مشتریان می شود. تحقیقات مختلفی در حوزه رضایت مشتری انجام شده است اما مطالعات کمی پیرامون رفتارهای مشتریان که موجب رضایت آنها می گردد، پرداخته اند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتریان بر ارزش ادراک شده و رضایت آنها می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان 20 رستوران از معروف ترین رستوران های شهر مشهد می باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 و Smart PLS 2 و با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان دادند رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده مشتریان دارد. ارزش ادراک شده مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت آنها دارد. همچنین نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی- رضایت مشتری و رفتار مشارکتی- رضایت مشتری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating citizenship behavior and customer cooperative behavior on perceived value and customer satisfaction (The case of study: customers of Mashhad restaurants)

نویسندگان [English]

  • Reza Bahrami 1
  • Hadi Taherpour kalantari 2
  • Tahereh Ghasemi Pasha Kalaei 3
1 Master of Business Administration Student, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education , Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of the Department of Management of Hakim Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Master of Business Administration, Payam Noor University, Sari branch, Iran.
چکیده [English]

Today, customer satisfaction with the organization's products or services is an important factor in the success or failure of any organization. Customer satisfaction leads to loyalty, returning customers and reducing customer complaints. Various researches have been conducted in the field of customer satisfaction, but few studies have been conducted on customer behaviors that lead to their satisfaction. In this regard, the present research examines the impact of citizenship behavior and cooperative behavior of customers on their perceived value and satisfaction. The statistical population of the research includes the customers of Mashhad restaurants. Based on Cochran's formula, 384 people were selected as a statistical sample by cluster sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Face validity was confirmed using experts' opinions, construct validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis, and reliability of questionnaire variables was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done using SPSS 24 and Smart PLS 2 software and structural equation modeling method. The findings showed that citizenship behavior and cooperative customer behavior have a positive and significant effect on the perceived value of customers. The perceived value of customers has a positive and significant effect on their satisfaction. Also, the mediating role of perceived value in the relationship between customer satisfaction citizenship behavior and customer satisfaction cooperative behavior was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer citizenship behavior
  • customer cooperative behavior
  • customer satisfaction
  • perceived value
اسدی، انسیه؛ بهرام‌زاده، حسینعلی؛ ولی‌زاده، رضا (1399). بررسی تاثیر ارزش ادراک شده بر بازاریابی دهان به دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهرستان بجنورد)، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی حکیمان. 
براتی، سعید؛ نوروزی، حسین؛ خدامی، سهیلا (1397). بررسی تاثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقمندی مشتریان: تبیین نقش ارزش ادراک شده، پایان‌نامه، دانشگاه خوارزمی. 
حسینی، سید مهدی؛ خاندوزی، بزرگمهر؛ اخوان‌فر، امیر (1399). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ادراک شده (ملموس و نامشهود) با بروز رفتارهای شهروندی مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده (مطالعه موردی: شرکت‌های شهرک صنعتی آق‌قلا)، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی. 
حقیقی، محمد؛ میرا، سید ابوالقاسم؛ درستی، علی (1393). ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران‌داری (مورد مطالعه: مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ای بوف)، تحقیقات بازاریابی نوین، 4(3)، 88-75.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1395).روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ باقری، صدیقه (1395). رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیلگر هزینه تعویض شرکت (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد)، مدیریت برند، 3(5)، 172-151. 
سیف‌الهی، مریم؛ صفرزاده، حسین (1395). بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی رضایت و وفاداری مشتری با میانجی‌گری نوآوری و ارزش ادارک شده در بانک پاسارگاد. پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی. 
عباسی، ابراهیم؛ چاقری، راضیه (1396). بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه‌ای)، پژوهشنامه بیمه، 33(1)، 84-63. 
فیض، داود؛ فارسی‌زاده، حسین؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ قهری شیرین‌آبادی، الهه (1394). طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش درک شده، تحقیقات نوین بازاریابی، 5(1)، 200-183. 
قاسمی، ناهید؛ عظیمی، حسین؛ عباسی، داود (1397). بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری با اثر میانجی رضایت و مشارکت مشتری (مورد مطالعه: بانک سپه)، پایان‌نامه، دانشگاه زنجان. 
قانع قالیچی، اکرم؛ جوان جعفری، احمد؛ پورسلیمی، مجتبی (1399). بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتری با نقش میانجی ارزش ادراک شده (مورد مطالعه: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی. 
لقمانی، سعید؛ غیور باغبانی، سید مرتضی؛ بهبودی، امید (1398). بررسی تاثیر کیفیت، شهرت و مشارکت بر ارزش ادراک شده و تحلیل نقش آنها در رضایت مراجعه‌کنندگان تامین اجتماعی چناران، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار. 
محمدی، مرتضی؛ سهرابی، طهمورث (1396). تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان.  مطالعات مدیریتکسب‌وکار هوشمند، 6(22)، صص 128-107. 
مرندی، آرزو؛ سنایی دشتی، ناصر (1394). نقش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در توسعه تمایلات رفتاری مشتریان (رضایت، وفاداری و ارزش درک شده) در صنعت بیماه (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا)، پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی.
موسوی، سید نجم‌الدین؛ نظرپوری، امیر هوشنگ؛ ساعدی، عبداله؛ شریعت‌نژاد، علی (1394). بررسی تاثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی، راهبردهای بازرگانی، 22(5)، 28-15. 
نجفی‌زاده، نادره‌السادات؛ میرزایی، علی‌اکبر (1398). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش‌های درک شده، رضایت و نیات رفتاری مشتری در رستوران، مدیریت بازاریابی، (39)، 54-37. 
هماپور، ملیحه؛ فریدچهر، الهام؛ غریب‌نواز، نادر (1395). بررسی اثرات رفتار شهروندی و مشارکت مشتری بر تعهد هیجانی، ارزش رابطه‌ای مشتری و نیت مشارکت مشتری، پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی. 
یونسی کلالی، عفت؛ اله‌پوراشرف، یاسان؛ شیری، اردشیر (1393). بررسی رابطه رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتری با عملکرد و رضایت و تعهد کارکنان (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی و دولتی شهرستان بهشهر)، پایان‌نامه، دانشگاه ایلام. 
Basari, M. A. M. D., & Shamsudin, M. F. (2020). Does Customer Satisfaction Matters? Journal of Undergraduate Social Science and Technology, 2(1).
Calza, F., Pagliuca, M., Risitano, M., & Sorrentino, A. (2020). Testing moderating effects on the relationships among on-board cruise environment, satisfaction, perceived value and behavioral intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Carlson, J., Wyllie, J., Rahman, M. M., & Voola, R. (2019). Enhancing brand relationship performance through customer participation and value creation in social media brand communities. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 333-341.
Cuong, D. T. (2020). The Effect of Physical Environment and Perceived Value on Customer Satisfaction and Behavioral Intention at the Cinema in Vietnam. TEST Engineering & Management, 82, 1665-1674.
Itani, O. S., Kassar, A. N., & Loureiro, S. M. C. (2019). Value get, value give: The relationships among perceived value, relationship quality, customer engagement, and value consciousness. International Journal of Hospitality Management, 80, 78-90.
Kim, E., & Tang, L. R. (2020). The role of customer behavior in forming perceived value at restaurants: A multidimensional approach. International Journal of Hospitality Management, 87, 102511.
Kim, M., Yin, X., & Lee, G. (2020). The effect of CSR on corporate image, customer citizenship behaviors, and customers’ long-term relationship orientation. International Journal of Hospitality Management, 88, 102520.
Samudro, A., Sumarwan, U., Simanjuntak, M., & Yusuf, E. (2020). Assessing the effects of perceived quality and perceived value on customer satisfaction. Management Science Letters, 10(5), 1077-1084.
Widyawati, R., & Widowati, A. S. (2021, March). Effect of service quality and online servicescape toward customer satisfaction and loyalty mediated by perceived value. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 704, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.