بررسی تاثیر شخصیت کارمندان و دلبستگی به جریان کار بر رفتار مشتری مدارانه با نقش میانجی تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت .موسسه آموزش عالی کاویان مشهد

2 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شخصیت کارمندان و دلبستگی به جریان کار بر رفتار مشتری مدارانه با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارمندان شعب بانک شهر در مشهد انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته که نمونه مورد پژوهش آن کارمندان شعب بانک شهر در مشهد می باشد، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر تایید و پذیرش فرضیه های پژوهش می باشد و نشان می دهد که شخصیت کارمندان بانک ( با ضریب 0.373و آماره 2.515) و دلبستگی آنها به شغلشان ( باضریب 0.256 و آماره 2.201) بر رفتار مشتری مدارانه تاثیر مثبت و معنی داری دارد و شخصیت کارمندان و دلبستگی به کار آنها نیز با ضرایب و آماره T به ترتیب (0.817 و 0.557 و 16.604 و 1.731) بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تعهد سازمانی نیز باضریب 0.606 و آماره 10.731 تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار مشتری مدارانه دارد. همچنین بین دلبستگی به جریان کار و شخصیت کارمندان با نقش میانجی تعهد سازمانی بر رفتار مشتری مدارانه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of employees' personality and attachment to work flow on customer-oriented behavior with the mediating role of organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Seyedmahdi Saeidzaker 1
  • Mohammadreza Zbihi 2
1 Management University kavian
2 Assistant Professor, Public Administration, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effect of employees' personality and attachment to work flow on customer-oriented behavior with the mediating role of organizational commitment among employees of Shahr Bank branches in Mashhad. This survey was conducted by descriptive correlation method, the sample of which is the employees of Bank Shahr branches in Mashhad, the data collection tool was a questionnaire, which was used to analyze the data using descriptive and analytical statistics using SPSS software. The obtained results confirm and accept the research hypotheses and show that the personality of bank employees (with a coefficient of 0.373 and a statistic of 2.515) and their attachment to their job (with a coefficient of 0.256 and a statistic of 2.201) have a positive and significant effect on customer-oriented behavior. and the employees' personality and attachment to their work also have a positive and significant effect on organizational commitment with coefficients and T-statistics (0.817, 0.557, 16.604, and 1.731), respectively. Organizational commitment also has a positive and significant effect on customer-oriented behavior with a coefficient of 0.606 and a statistic of 10.731. Also, there is a positive and significant relationship between attachment to work flow and employees' personality with the mediating role of organizational commitment on customer-oriented behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • customer-oriented behavior
  • personality
  • job attachment
  • Mashhad city
احمدی، سیروس ؛ خجسته، علی ؛ علی نژاد، آزاده(1398). تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی ، شماره 17 ، صص 109 -120.
اسدزاده، داود(1396). اثر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی)، پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، شماره24، صص237-247.
امیدی، نبی؛ عسگری، حشمت اله؛ امیدی، محمدرضا؛ جعفری اسکندری، میثم(1396). بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان ایلام)، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
امامی، فرشاد؛ طالب‌پور، مهدی (1386)، بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت‌بدنی مرد آموزشگاه‌های نواحی هفت‌گانه مشهد، پژوهش در علوم ورزشی شماره دوازدهم، صص 32ـ15.
امیدی ارجنگی، نجمه (1392)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی دانشگاه اصفهان.
اولین کنگره دوسالانه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی (1392)، دانشگاه اصفهان، ص 22.
بهشت ایین، مهدی(1400). بررسی تاثیر نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه بین رضایت شغلی و دور کاری کارکنان در شهرداری های شیراز، مجله : رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ، شماره 77 (جلد چهارم) ،صص85 -95 .
بنی اسدی، مهدی ؛ عبدالوند، محمدعلی ؛ حیدرزاده هنزایی، کامبیر ؛ خون سیاوش، محسن(1398). ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (حوزه بانکداری شرکتی) با تمرکز بر حقوق شهروندی و رفتار شهروندی سازمانی «رویکرد داده‌بنیاد»، اخلاق زیستی ، شماره 31 (ویژه نامه حقوق شهروندی) ،صص 242 -255.
بیک‌پور، ام‌البنین؛ حسینی، مژگان (1385)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده شهید چمران اهواز.
پاشایی، سجاد؛ عبدوی، فاطمه؛ فیشنه، مجاهد؛ بدری اذرین، یعقوب؛ سین سیمنیو، سالواتور (1400). تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان‌های خدماتی با رویکرد فراتحلیل، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، شماره 2، صص 1-19
عابدزاده، حمید (1387)، رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش‌آموزان متوسطه شهر کرمان، رشد آموزش فنی و حرفه‌ای، دوره چهارم، شماره 1، صص 58ـ51.
صائب نیا، سمیه؛ حسینی علی‌آباد، سید محمدرضا؛ احمدپور، حمیدرضا (1400). مروری بر خلاقیت و نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌ها، پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، همایش دوره 1، صص 601-611
عبادی زال، فاطمه زهرا (1400). مدیریت روابط با مشتری بر رضایت مشتری با میانجیگری درک مشتری از کیفیت خدمات، چهارمین دوره همایش الگوهای نوین مدیریت کسب‌وکار، صص 5548-5555
عبادی فر، سعید؛ مصباحی، مریم (1400). نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین توانمندسازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری (موردمطالعه شعب بانک ملی کرمان)، ارزش‌آفرینی در مدیریت کسب‌وکار، شماره 2، صص 5-17
عقیلی، رضا(1397). کاوش مدل رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری :مطالعه موردی آموزش وپرورش ناحیه1 چهارمحال و بختیاری، رویش روان شناسی ،شماره 32 ،صص211 -230 .
علایی پور، حدیث (1400). بررسی تأثیر کیفیت محصول و مدیریت ارتباط با مشتری در میزان تعهد و وفاداری مشتریان، چهارمین همایش الگوهای نوین مدیریت کسب‌وکار
فرج پور، سیما (1400). بررسی رابطه ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بازاریابی موبایلی (بانک تجارت شیراز)، چهارمین دوره همایش الگوهای نوین مدیریت کسب‌وکار، صص 4135-4143
فرهادیار، علی؛ بهرامی، امیر؛ کاتوزیان، علیرضا (1400). بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری و رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد فروش با توجه به نقش میانجی فرآیندهای مشتری مداری (مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده محصولات آرایشی آتوسا)، مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره 3، صص 24-40
Abu Elanain H. M.(2010). Testing the direct and indirect relationship between organizational  justice and work outcomes in a non-Western context of the UAE.  Journal of Management Development, 29(1) : 5-27.
Adams, J. S. (1965), "Inequity in social exchange", Advances in experimental socialpsychology,Vol.2, pp.267-299.
AlMazrouei, H., & Zacca, R. (2021, March). The influence of organizational justice and decision latitude on expatriate organizational commitment and job performance. In Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship. Emerald Publishing Limited.
Atouba, Y. (2021). How does participation impact IT workers' organizational commitment? Examining the mediating roles of internal communication adequacy, burnout and job satisfaction. Leadership & Organization Development Journal.
Avang R & Wan­ Ahmad W. (2015). The Impact of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior in Malaysian Higher Education. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5), S2, 674-678.
Bal, P.M. (2010). Age and trust as moderators in the relation between procedural justice and turnover: a large-scale longitudinal study, Applied Psychology: An International Review: 1-21.
Beck, K. & Wilson, C. (2000). Development of affective organizational commitment: A crosssequential examination of change with tenure.Journal of Vocational Behavior, 56(1), 114–136
Byrne, Zinta S. & Russell cropanzano (2001), "The history of organizational justice: the founders speak" in Russell cropanzano, justice in workplace from theory to practice, Lawrence Erlbaum associates, 3-26.
Chuan­Lee, J., Liang Chen, Ch., Hui Xie, Sh. (2014). The influence of school organizational health and occupational burnout on self-perceived health status of primary school teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, pp: 985–989.
Choudhary, N., Kumar, DR., & Philip, PJ. (2012). Organizational Justice as Predictor of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes, Proceedings of National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business. 971–981.
Choua, S. W., & Chen, P. Y. (2009). The influence of individual differences on
Cho, H., Han, K., Ryu, E., & Choi, E. (2021). Work Schedule Characteristics, Missed Nursing Care, and Organizational Commitment Among Hospital Nurses in Korea. Journal of Nursing Scholarship, 53(1), 106-114.
Colquitt, Jason A. & Jerald Greenberg & Cindy P.Zapata-Phelan (2005), "What Is Organizational Justice? A Historical Overview" in Jerald Greenberg & Jason A Colquitt, Hand Book Of Organizational Justice, Psychology Press (formerly Published by Lawrence Erlbaum Associates).
Dahmardeh, M., & Nastiezaie, N. (2019). The impact of organizational trust on organizational commitment through the mediating variable of organizational participation. Management Researches, 12(44), 155-180
Elamin, AM., & Alomaim, N. (2011). Does Organizational Justice Influence Job Satisfaction and Self-Perceived Performance in Saudi Arabia Work Environment?, International Management Review, 7(1). 38–49.
Exiu, H & Shuwen, C. (2011). Effects of psychological capital on turnover intension: Mediating roles of psychological empowerment and job satisfaction. Business Management and Electronic Information (BMEI), 2011 International Conference on 13-15, 426 – 429.
Greenberg, J.v. & R.A.Baron (1997). Behavior in organizations, 9thed, Prentice Hall,N.j.
Gabrielle Petta & lain Walker (1992), “Relative deprivation and ethnic identity", British Journal of social Psychology, 31, 285-293.
.
Herrera, J., & Las Heras-Rosas, D. (2021). The Organizational Commitment in the Company and Its Relationship With the Psychological Contract. Frontiers in Psychology, 11, 3978.
Jang, J., Lee, D. W., & Kwon, G. (2021). An analysis of the Influence of organizational justice on organizational commitment. International Journal of Public Administration, 44(2), 146-154.
Karrasch, A. I. (2017). Antecedents and consequences of organizational commitment. In Organizational Commitment in the Military (pp. 225-236). Psychology Press.
Kawiana, I., DEWI, L. K. C., HARTATI, P. S., SETINI, M., & ASIH, D. (2021). Effects of Leadership and Psychological Climate on Organizational Commitment in the Digitization Era. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(1), 1051-1062.
Liu, C., Liang, H., Wang, N., & Xue, Y. (2021). Ensuring employees' information security policy compliance by carrot and stick: the moderating roles of organizational commitment and gender. Information Technology & People.
Mercurio, Z. A. (2015). Affective commitment as a core essence of organizational commitment: An integrative literature review. Human Resource Development Review, 14(4), 389-414.‏ Aguiar-Quintana, T., Araujo-Cabrera, Y., & Park, S. (2020). The sequential relationships of hotel employees' perceived justice, commitment, and organizational citizenship behaviour in a high unemployment context. Tourism Management Perspectives, 100676
Vandenberghe, C., Landry, G., Bentein, K., Anseel, F., Mignonac, K., & Roussel, P. (2021). A dynamic model of the effects of feedback-seeking behavior and organizational commitment on newcomer turnover. Journal of Management, 47(2), 519-544.
Wang, R. (2021). Organizational Commitment in the Nonprofit Sector and the Underlying Impact of Stakeholders and Organizational Support. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-12.
Wen Wu, S..Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications.37, 134-139,2010
Yahaya, R., & Ebrahim, F. (2016). Leadership styles and organizational commitment: literature review. Journal of management development.‏