تاثیر بازاریابی‌ محتوای دیجیتال بر بازاریابی‌ دهان به‌ دهان الکترونیک‌ با در نظر گرفتن‌ تاثیرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ، گرایش بازاریابی ، موسسه اموزش عالی کاویان ، مشهد ، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

چکیده

ظهور اینترنت‌ در جهان منجر به‌ ظهور گرایش‌ هایی‌ در استفاده از رسانه‌ های اجتماعی‌ در زندگی‌ روزمره شده است‌ به‌ طوری که‌ رسانه‌ های اجتماعی‌ فرصت‌ های مختلفی‌ را برای توسعه‌ روابط‌ بین‌ کاربران رسانه‌ های اجتماعی‌ ایجاد می‌ کنند. هدف این تحقیق تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی (مورد مطالعه: صنعت گردشگری مشهد مقدس) است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس است با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه از جامعه آماری صنعت گردشگری مشهد مقدس جمع آوری گردیده است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک تاثیر دارد. همچنین تاثیرات اجتماعی نقش میانجی در تاثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیک دارد. در نهایت تاثیرات اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک تاثیر دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده محقق پیشنهادات کاربردی نیز ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of digital content marketing on electronic word-of-mouth marketing through social effects

نویسندگان [English]

  • mohamad ali Bazari 1
  • Mohammadreza Zabihi 2
1 Master's student, Department of Management, Marketing Department, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Faculty member Islamic,Azad University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The emergence of the Internet in the world has led to the emergence of trends in the use of social media in everyday life, so that social media create various opportunities for the development of relationships between social media users. The purpose of this research is the impact of digital content marketing on electronic word-of-mouth marketing by considering social effects (case study: tourism industry of Mashhad). Descriptive-survey and applied research method and non-random sampling method are available. Due to the unlimited statistical population, according to Cochran's formula, 384 questionnaires have been collected from the statistical population of Mashhad tourism industry. Statistical data processing was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS4 software. The research tool was a standard questionnaire, which was finalized after the revision and opinion of experts and professors of the university. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and inferential testing of the hypotheses showed that digital content marketing has an effect on electronic word-of-mouth marketing. Also, social influences play a mediating role in the impact of digital content marketing on electronic word-of-mouth marketing. Finally, social influences have an effect on electronic word-of-mouth advertising. In the end, based on the obtained results, the researcher has also provided practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital content marketing
  • word of mouth marketing
  • social effects
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1395). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
رحیمی اقدم، صمد ؛ صنوبر، ناصر ؛ مهین تقی زاده، امیررضا ؛ حق وردی زاده، ابوالفضل، (1400)، ارتباط اخلاق تجارت الکترونیک با قصد خرید الکترونیک: نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیک و نقش تعدیل گر بیانیه تضمین،https://civilica.com/doc/1240434
رستمی زاد، سارا و لطفی زاده، فرشته و نظری پاشاکی، محمدرضا، (1400)، پیش بینی تاثیر انتظارات مشتریان، تاثیرات اجتماعی و اعتماد به فناوری بر پذیرش و تمایل به خرید خودروهای خودران با توجه به نقش تعدیل گری نوآوری خواهی مشتری،دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،دامغان،https://civilica.com/doc/1244908
رضوانی، مهران؛ سیدامیری، نادر؛ میرزایی، بهنام. (1399). " شناسایی تأثیر بازاریابی کالمی الکترونیک در شبکه های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک (مورد مطالعه: صنعت استارتاپهای گردشگری)". دوفصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی. دوره .12 شماره :23 212 .238
مبارکی، امید، ولیقلی زاده، علی، و نصیری، عذرا. (1399). ارزیابی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر تبریز. گردشگری شهری، 7(4 )، 145-159. SID. https://sid.ir/paper/961363/fa
مهرآرا، محمدرضا و عاقلی، میثم و مرشدی، شهرام، (1401)، اثر بازاریابی محتوای دیجیتال بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک با رویکرد رضایت مشتریان ایران خودرو، دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری، https://civilica.com/doc/1566310
نوروزی، حسین؛ طیب زاده، مهدی؛ شجاع، علی. (1399) "بررسی نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در رابطه میان ابعاد بازاریابی تجربی و قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: بازار اینترنتی تلفن همراه)". فصلنامه راهبردهای بازرگانی. دوره .15 شماره :11 104 ـ .119
Abubakar, A. M., & Ilkan, M. (2016). Impact Of Online WOM On Destination Trust And Intention To Travel: A Medical Tourism Perspective. Journal of Destination Marketing and Management, 5(3), 192–201. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.12.005
Boshoff N., de Jong S. P. (2020). Conceptualizing the societal impact of research in terms of elements of logic models: a survey of researchers in sub-Saharan Africa. Research Evaluation, 29(1), 48-65
Bu, Y., Parkinson, J., & Thaichon, P. (2021). Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism. Australasian Marketing Journal, 29(2), 142–154.
Charlesworth, A. (2020). Absolute Essentials of Digital Marketing. Routledge, Taylor & Francis Group. https://books.google.co.id/books?id=0R2SzQEACAAJ
Chi, Ch., Pan, L. & Del Chiappa, G. (2018). Examining destination personality: Its antecedents and outcomes. Journal of Destination Marketing & Management. 9. 10.1016/j.jdmm.2018.01.001.
Filieri, R, (2015). "What makes online reviews helpful? A diagnosticity-adoption framework to explain informational and normative influences in e-WOM," Journal of Business Research, Elsevier, vol. 68(6), pages 1261-1270.
George, R. (2021). Marketing Tourism and Hospitality: Concepts and Cases. Springer International Publishing. https://books.google.co.id/books?id=oUgtEAAAQBAJ
Gurjar, P., Kaurav, R. & Thakur, K.S.. (2019). Content Marketing: Concepts and Its Relevance in the Tourism Industry. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3307713.
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45(1), 27–41. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003
Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to Business Digital Content Marketing: Marketers’ Perceptions of Best Practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8, 269-293. https://doi.org/10.1108/JRIM-02-2014-0013
Krasniak, M., Zimmerman, J., & Ng, D. (2021). Social Media Marketing All-in-One For Dummies. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=KTkgEAAAQBAJ
Lima, G. & Wood Jr, T. (2014). The social impact of research in business and public administration. Revista de Administração de Empresas. 54. 10.1590/S0034-759020140410.
Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2018). A Retrospective View Of Electronic Word-of-mouth In Hospitality And Tourism Management. International Journal Of Contemporary Hospitality Management. Retrieved from http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_libsubv1_wos_000424495000014
Mellinas, J. P., & Reino, S. (2019). Average scores integration in official star rating scheme. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 339–350.
Pektaş, Ş. & Hassan, A. (2020). The Effect of Digital Content Marketing on Tourists’ Purchase Intention. Journal of Tourismology. 6. 10.26650/jot.2020.6.1.0011.
Rana, N., Slade, E., Sahu, G., Kizgin, H., Singh, N., Dey, B., Gutierrez, A. & Dwivedi, Y. (2020). Digital and Social Media Marketing Emerging Applications and Theoretical Development: Emerging Applications and Theoretical Development. 10.1007/978-3-030-24374-6.
Santos, J. D., & Silva, Ó. L. (2019). Digital Marketing Strategies for Tourism, Hospitality, and Airline Industries. IGI Global. https://books.google.co.id/books?id=zq2rDwAAQBAJ
Wang D., Chen B., Chen J. (2019). Credit card fraud detection strategies with consumer incentives. Omega. 2019;88:179–195.