مدل سازی معادلات ساختاری رابطه حکمرانی ترکیبی با مکانیسم های خلق ارزش در آموزش و پرورش دشت آزادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا-دانشگاه پیام نور -تهران-ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری رابطه حکمرانی ترکیبی با مکانیسم های خلق ارزش در آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد. در این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان اجرا و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شاغل در اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان می باشد که برابر با10000 نفر بوده است. به روش تصادفی ساده تعداد 373 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی ترکیبی با پایایی 87/0 و پرسشنامه محقق ساخته خلق ارزش با پایایی 79/0 استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی‌ مدل‌ اندازه‌گیری انعکاسی‌ از آزمون‌های آلفای کرونباخ و پایایی‌ ترکیبی‌و برای سنجش روایی‌ مدل از روایی همگرا به کمک میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و روایی واگرا به کمک آزمون فورنل و لارکر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های spss26 و smart pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین حکمرانی ترکیبی با سازش در ارزش ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین حکمرانی ترکیبی با مخلوط کردن ارزش ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین حکمرانی ترکیبی با مشروعیت بخشیدن به ارزش ها رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of the relationship of hybrid governance with value creation mechanisms in Azadegan plain education

نویسندگان [English]

  • Reza Najjari 1
  • maryam Saidipour 2
1 Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD student - Payam Noor University - Tehran - Iran
چکیده [English]

The main goal of this research is to model the structural equations of the relationship of hybrid governance with value creation mechanisms in Azadegan Plain education. In this research, the research method is applied and in terms of implementation time and implementation logic, cross-sectional and inductive respectively. And in terms of nature, it is descriptive-correlative. In the current research, the statistical population includes all the employees working in the education department of Azadegan Plain, which is equal to 10,000 people. By simple random method, 373 people were selected using Morgan's table as a statistical sample, and for data collection, a researcher-made hybrid governance questionnaire with a reliability of 0.87 and a researcher-made questionnaire for value creation with a reliability of 0.79 were used. In order to measure the reliability of the reflective measurement model, Cronbach's alpha and composite reliability tests were used, and to measure the validity of the model, convergent validity using average variance extracted (AVE) and divergent validity using Fornell and Larcker tests were used. Data analysis was done using spss26 and smart pls software. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between mixed governance and compromise in values, there is a positive and significant relationship between mixed governance and mixing values, and there is a positive and significant relationship between mixed governance and legitimizing values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid governance
  • Compromise in values
  • Mixing values
  • Legitimizing value
  • Azadegan plain
احمدزاداصل، محمدعلی (1400). الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 9، شماره 35، صفحات 130-138.
سپهوند، رضا؛ شیخی زاده، ایوب (1401). سازمان ارزش بنیان و خلق ارزش شرکت: تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان پارک های علم و فناوری شهر تهران).  فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش، دوره 3، شماره 3، صفحات 19-32.
قربانی، پرویز؛ عدالتیان شهریاری، جمشید؛ حق شناس کاشانی، فریده؛ کاباران زاد قدیم، محمدرضا؛ شادنوش، نصرت الله (1398). شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، دوره 22، شماره 82، صفحات 101-128.
Ahmadzadasal, Mohammad Ali (1400). Model of value creation in the National Copper Industries Company of Iran. Financial Management Strategy Quarterly, Volume 9, Number 35, 130-138. (in Persian).   
Aberbach, J., Putnam, R., Rockman, B. (1981). Bureaucrats and politicians in western democracies. Cambridge and London: Harvard University Press.
Biancone, Paolo., Chmet, Federico., Iannaci, Daniel., Oppioli, Michele. (2022). The creation of public value from the action of hybrid organisations. European journal of volunteering and community-based projects. 1(3), 15-36.
Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification: Economies of worth. Princeton: Princeton University Press.
Bozeman, B. (2019). Public values: Citizens’ perspective. Public Management Review, 21(6), 817–838.
Bromley, P., Powell, W.W. (2012). From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world. The Academy of Management Annals, 6(1), 483–530.
Brunsson, N. (1989). The organization of hypocrisy: Talk, decisions, and actions in organizations. Chichester; New York: Wiley.
Dewey, J. (1939). Theory of valuation. Chicago: University of Chicago Press.
Doherty, Bob., Kittipanya-Ngam, Pichawadee. (2021). The Role of Social Enterprise Hybrid Business Models in Inclusive Value Chain Development.  journal of Sustainability,499(13), 1-24.
Esposito, Paolo., Brescia, Valerio., Fantauzzi, Chiara., Frondizi, Rocco. (2021). Understanding Social Impact and Value Creation in Hybrid Organizations: The Case of Italian Civil Service.  journal of Sustainability, 4058(13), 1-26.
Eze Afieroho, Ulohomuno., Li, Yongkui., Han, Yilong., Soomro, Mohsin Ali., Radujkovic, Mladen. (2023). Transformational Community Engagement in Urban Infrastructure Public-Private Partnerships: A Governmentality Approach to Create Social Value. Journal buildings, 1225(13), 1-14.
Elster, J. (1989). Social norms and economic theory. The Journal of Economic Perspectives, 3(4), 99–117.
Ghorbani, Parviz; Adaltian Shahriari, Jamshid; Haqsan Kashani, Farida; Kabaranzad Kaidim, Mohammad Reza; Shadnoush, Nusratullah (2018). Identifying and prioritizing value creation components for entrepreneurship in the resistance economy. Basij Strategic Studies Quarterly, Volume 22, Number 82, 101-128. (in Persian).
Grossi, Giuseppe., Vakkuri, Jarmo., Sargiacomo, Massimo. (2021). Accounting, performance and accountability challenges in hybrid organisations: a value creation perspective. Accounting, Auditing and Accountability Journal. 35(3), 577-597.
Gale, F. (2019). Economic value hierarchies in public and private governance: Explaining Australia’s contested forest certification politics. Paper presented to the Private Governance and Public Policy in Global Politics Panel, International Conference on Public Policy, Montreal, Quebec, Canada, 26–28 June.
Hardin, R. (1988). Morality within the limits of reason. Chicago; London: The University of Chicago Press.
Hartley, J., Alford, J., Knies, E., Douglas, S. (2017). Towards an empirical research agenda for public value theory. Public Management Review, 19(5), 670–685.
Jeffery, S., Mullen, Mc., Benjamin, J., Warnick. (2016). Should We Require Every New Venture to Be a Hybrid Organization. Journal of Management Studies, 53(4), 630-662.
Jørgensen, T., Bozeman, B. (2007). Public values: An inventory. Administration and Society, 39(3), 354–381.
Johanson, J.-E. and Vakkuri, J. 2017. Governing hybrid organisations. Exploring diversity of institutional life. New York; Abingdon: Routledge.
Jacobs, J. (1992). Systems of survival: A dialogue on the moral foundations of commerce and politics. New York: Random House.
Lepak, D.P., Smith, K.G., Taylor, M. (2007). Value creation and value capture: A multilevel perspective. Academy of Management Review, 32(1), 180–194.
Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation? International Journal of Public Administration, 32(3–4), 192–219.
Mazzucato, M. (2015). The enterpreneurial state. Debunking public vs. private sector myths. New York: Public Affairs.
Mazzucato, M. (2018). The value of everything. Making and taking in the global economy. Milton Keynes: Allen Lane; Penguin books.
Moore, G., Grandy, G. (2017). Bringing morality back in: Institutional theory and MacIntyre. Journal of Management Inquiry, 26(2), 146–164.
Moore, M. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Cambridge: Harvard University Press.
Meyer, J., Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.
Noordegraaf, M. (2007). From “pure” to “hybrid” professionalism: Present-day professionalism in ambiguous public domains. Administration and Society, 39(6), 761–785.
Osborne, S.P., Radnor, Z., Strokosch, K. (2016). Co-production and the co- creation of value in public services: A suitable case for treatment? Public Management Review, 18(5), 639–653.
Osborne, S.P. (2007). The new public governance? Public Management Review, 8(3), 377–387.
Pache, A., Santos, F. (2013). Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to competing institutional logics. Academy of Management Journal, 56(4), 972–1001.
Powell, W.W. (1990). Neither market nor hierarchy. In Staw, B. and Cummings, L. (eds.), Research in organizational behavior 12. Greenwich: JAI Press, pp. 295–336.
Poitras, G., Willeboordse, F. (2019). The societas publicanorum and corporate personality in roman private law. Business History, 62. doi:10.1080/00076791 .2019.1656719.
Sephovand, Reza; Sheikhizadeh, Ayoub (1401). Value-based organization and company value creation: analysis of the mediating role of work ethics (case study: knowledge-based companies in science and technology parks in Tehran). Advertising and Sales Management Quarterly, Volume 3, Number 3, 19-32. (in Persian).   
Stark, D. (2011). What’s valuable? In Beckert, J. and Aspers, P. (eds.), The worth of goods – Valuation and pricing in the economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 319–338.
Skelcher, C., Smith, S. (2015). Theorizing hybridity: Institutional logics, complex organizations, and actor identities: The case of nonprofits. Public Administration, 93(2), 433–448.
van der Wal, Z., Huberts, L., van den Heuvel, H., Kolthoff, E. (2006). Central values of government and business: Differences, similarities, and conflicts.  Public Administration Quarterly, 30(3/4), 314–364.
Van Der Wal, Z., Graaf, G.D., Lasthuizen, K. (2008). What’s valued most? Similarities and differences between the organizational values of the public and private sector. Public Administration, 86(2), 465–482.
Vakkuri, J., Johanson, J.-E. (2018). Taming the monster – Understanding hybrid organizations and governance. Public Money and Management, 38(3), 162–163.
Williamson, O.E. (1999). The mechanisms of governance. New York: Oxford University Press.