بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

از زمان آغاز همه‌گیری کووید-19 در دسامبر 2019، این بیماری بر جنبه‌های متعددی از زندگی بشر، به ویژه اقتصاد جهانی در زمینه‌هایی مانند ناامنی شغلی، بیکاری، توسعه اقتصادی و سلامت تأثیر گذاشته است. این بیماری همه گیر کووید-19 منجر به محدودیت های جهانی و محلی شده است که تأثیر مخربی بر درآمد سازمان‌ها داشته است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی در شهرداری مشهد است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای است که داده های این تحقیق از جامعه آماری کارمندان شهرداری مشهد جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین بازاریابی داخلی با عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت، رضایت شغلی و قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی با قصد جابجایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازاریابی داخلی با قصد جابجایی کارکنان بواسطه عجین شدن با کار، مربیگری مدیریت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده محقق پیشنهادات کاربردی نیز ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between internal marketing and the intention to move employees due to job integration, management coaching and job satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad mokaram dari 1
  • Mohammadreza Bahramzadeh 2
1 Master of Business Administration student, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Since the beginning of the Covid-19 pandemic in December 2019, the disease has affected many aspects of human life, especially the global economy in areas such as job insecurity, unemployment, economic development and health. The covid-19 pandemic has led to global and local restrictions that have had a devastating impact on the revenue of organizations. The purpose of this research is to examine the relationship between internal marketing and the intention to move employees due to job integration, management coaching and job satisfaction in Mashhad Municipality. Statistical data processing was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS4 software. Descriptive-survey and applied research method and stratified random sampling method, the data of this research was collected from the statistical population of Mashhad Municipality employees. The research tool was a standard questionnaire, which was finalized after the revision and opinion of experts and professors of the university. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and the inferential testing of the hypotheses showed that there is a relationship between internal marketing and work integration, management coaching, job satisfaction and the intention to move employees. There is a relationship between work engagement, management coaching and job satisfaction with employee turnover intention. There is a relationship between internal marketing and employee turnover intention through work engagement, management coaching and job satisfaction. In the end, based on the obtained results, the researcher has also provided practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing
  • employee turnover intention
  • job integration
  • management coaching
  • job satisfaction
اخوان خرازیان, مریم, و درمنکی فراهانی, فاطمه. (1400). تجزیه و تحلیل تحلیل چند سطحی تأثیر بازاریابی داخلی کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی در صنعت هتلداری. مطالعات مدیریت گردشگری, 16(54), 235-277. doi: 10.22054/tms.2021.12793
بهمنی، پیمان و ایمان خان، نیلوفر، (1397)، مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،https://civilica.com/doc/937552
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1395).روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
میبدی ثانی, علیرضا, هادی زاده, علی اصغر, و بهرام زاده, محمدرضا. (1400). بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت محصول بواسطه رضایت کارکنان. آینده پژوهی مدیریت, 32. شماره 4. پیاپی 127
وفائی، جعفر و بهرامزاده، حسینعلی و بهرامزاده، زهرا، (1401)، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شعبات بانک صادرات خراسان شمالی،دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری،https://civilica.com/doc/1483658
 
Boudlaie, H., Mahdiraji, H.A., Shamsi, S., Jafari-Sadeghi, V. and Garcia-Pereze, A. (2020a), “Designing a human resource scorecard: an empirical stakeholder-based study with a company culture perspective”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 16 No. 4, pp. 113-147
Boudlaie, H., Nik, B.K. and Kenarroodi, M. (2020b), “The impact of corporate social responsibility and internal marketing on employee turnover intentions with the mediating role of organizational commitment”, Technium Social Sciences Journal, Vol. 4, pp. 121-134.
Dhanale, R., Yalamarti, R. & Sethumadhavan, R. (2022). Impact of Internal Marketing on Employee Job Satisfaction. International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology. 11. 13972. 10.15680/IJIRSET.2022.111147.
Gkliati, A., & Saiti, A. (2022). Job Satisfaction And Support In The Medical Profession: The Foundations Of Efficient Organizational Healthcare Performance. International Journal Of Workplace Health Management.
Han, H., Lee, S., Kim, J.J. and Ryu, H.B. (2020), “Coronavirus disease (COVID-19), traveler behaviors, and international tourism businesses: impact of the corporate social responsibility (CSR), knowledge, psychological distress, attitude, and ascribed responsibility”, Sustainability, Vol. 12No. 20, p. 8639
Henryawan S., & Muafi, M. (2022). The influence of internal marketing and organizational commitment on employee performance mediated by psychological capital . International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 11(8), 177–190.
Mazzarolo, A.H., Mainardes, E.W., & Monte-mor, D.S. (2021). Effects of internal marketing on strategic orientations in the banking sector. International Journal of Bank Marketing.
Siswanto, S., Maulidiyah, Z., & Masyhuri, M. (2021). Employee Engagement and Motivation as Mediators between the Linkage of Reward with Employee Performance. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8, 625-633.
Uludag, O., Oluwajana, D. and Ekanem, E. (2023), "Congruent internal marketing efforts to reduce turnover intentions among restaurant employees in the midst of COVID-19", Kybernetes, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/K-03-2022-0478
Vlachopoulos, D. (2021). Organizational Change Management in Higher Education through the Lens of Executive Coaches. Education Sciences, 11, 269.
Yost, E., Kizildag, M. and Ridderstaat, J. (2021), “Financial recovery strategies for restaurants during COVID-19: evidence from the US restaurant industry”, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 47, pp. 408-412.