بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی با عملکرد بنگاه به واسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

شرکتها سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد دارند و پتانسیل رشد در سالهای آینده را دارند. با این حال، شرکت های کوچک و متوسط همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستند که منجر به عملکرد ضعیف و کندی توسعه اقتصادی بلندمدت می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی با عملکرد بنگاه به واسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی در بیمه ایران است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای است که از کارمندان شرکت بیمه ایران جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و صلاح دید خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین گرایش کارآفرینانه با رسانه های اجتماعی، عملکرد بنگاه، روابط مدیریتی رابطه وجود دارد. بین رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی با عملکرد بنگاه رابطه وجود دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه با عملکرد بنگاه بواسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between entrepreneurial orientation and company performance through social media and managerial relationships

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahmannezhad 1
  • Mohammadreza Bahramzadeh 2
1 Master of Business Adminis tration Student , Kavian Institute of Higher Education , Mashhad , Iran
2 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Companies have a significant contribution to the development of the economy and have the potential to grow in the coming years. However, small and medium-sized enterprises still face numerous problems that lead to poor performance and slow long-term economic development. The purpose of this research is to investigate the relationship between entrepreneurial orientation and company performance through social media and managerial relations in Iranian insurance. Statistical data processing was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS4 software. A descriptive-survey and applied research method and a sampling method are available, which were collected from the employees of Iran Insurance Company. The research tool was a standard questionnaire that was finalized after modification and opinion of experts and university professors. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and inferential testing of the hypotheses showed that there is a relationship between entrepreneurial orientation and social media, company performance, and managerial relationships. There is a relationship between social media and management relationships with firm performance. Also, there is a relationship between entrepreneurial orientation and company performance through social media and managerial relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial orientation
  • company performance
  • social media
  • managerial relations
اعتمادی نسب، الهام، مظفری، افسانه، و فرهنگی، علی اکبر. (1400). تاثیر شبکه های اجتماعی در مهارت های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ های ایرانی). مطالعات رسانه ای، 16(52)، 83-96. SID. https://sid.ir/paper/515574/fa
آلبویه، مسعود، (1400)، بررسی تاثیر استفاده از ابزارهای رسانه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری ابعاد کارآفرینی شرکتی و نقش تعدیلگری چابکی سازمانی، سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، سمنان،https://civilica.com/doc/1380623
دانایی­ فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1395).روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
شفیعی ساناز و رهبریان فروغ. (1401). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: شرکت خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. ۱۴۰۱; ۹ (۱۸) :۵۷-۶۷
عالی پور، نعمت اله و زنگنه، مهسا، (1401)، مطالعه ای بر تحقیقات انجام شده در زمینه رسانه های اجتماعی و کارآفرینی: بررسی پیامدها ،نظریه ها ، مدل ها و زمینه مورد استفاده،سیزدهمین کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها،https://civilica.com/doc/1568962
 
Amin, M. (2015). The effect of entrepreneurship orientation and learning orientation on SMEs’ performance: an SEM-PLS approach. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 8(3), 215–230.
Chelliah MK, Aravindan KL, Muthaiyah S. (2023). Entrepreneurial Orientation and Open Innovation Promote the Performance of Services SMEs: The Mediating Role of Cost Leadership. Administrative Sciences. 2023; 13(1):1. https://doi.org/10.3390/admsci13010001
Do, T.T., & Mai, N.K. (2020). High-performance organization: a literature review. Journal of Strategy and Management, 13, 297-309.
Fan, M., Qalati, S., Khan, M.,  Shah, S., Ramzan, M. & Khan, R. (2021). Effects of entrepreneurial orientation on social media adoption and SME performance: The moderating role of innovation capabilities. PLoS ONE. 16. 1-24. 10.1371/journal.pone.0247320.
Hossain, K., & Azmi, I.A. (2020). Linking entrepreneurial orientation dimensions with multidimensional differentiation strategy. Management Science Letters, 10, 1881-1886.
Ince, H., Imamoglu, S. Z., & Karakose, M. A. (2023). Entrepreneurial orientation, social capital, and firm performance: The mediating role of innovation performance. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 24(1), 32–43. https://doi.org/10.1177/14657503211055297
Nguyen, A., Nguyen, P & Do, H. (2022). The effects of entrepreneurial orientation, social media, managerial ties on firm performance: Evidence from Vietnamese SMEs.International Journal of Data and Network Science, 6(1), 243-252.
Novák, A. (2017). Knowledge Management and Organizational Performance – Literature Review.
Puriwat, W., and S. Tripopsakul. (2021). “Explaining Social Media Adoption for a Business Purpose: An Application of the UTAUT Model.” Sustainability 13 (4): 2082
Qalati, S. A., L. W. Yuan, M. A. S. Khan, and F. Anwar. (2021). “A Mediated Model on the Adoption of Social Media and SMEs’ Performance in Developing Countries.” Technology in Society 64: 101513
Syaifullah, J., Syaifudin, M., Sukendar, M.U., & Junaedi, J. (2021). Social Media Marketing and Business Performance of MSMEs During the COVID-19 Pandemic. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8, 523-531.
Wardati, N. K., & Mahendrawathi, E. R. (2019). The impact of social media usage on the sales process in small and medium enterprises (SMEs): A systematic literature review. Procedia Computer Science, 161, 976–983.
Xin, W. (2020). Exploring the Impact of Strategic Flexibility on Business Model Innovation under the Open Innovation Activity: The Moderating Roles of Multiple Factors with Competitive Ties and Cooperative Ties. International Business Research, 13, 80.
Zhou, K. Z., Li, J. J., Sheng, S., & Shao, A. T. (2014). The evolving role of managerial ties and firm capabilities in an emerging economy: evidence from China. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(6), 581–595. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0371-z