بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

3 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

کسب و کار، در دهه های اخیر، با استحکام و رشد چشمگیر و کاربرد روزافزون اطلاعات و ارتباطات مشخص شده است. رشد بخش بانکداری را می توان به افزایش عرضه و خدمات متمایز نسبت داد. این رشد همچنین افزایش تعداد مشتریان را فرض می کند و توسط شرکت هایی با انتخاب های استراتژیک هوشمند تجربه می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند در بانک آینده در شهر مشهد است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه‌گیری در دسترس است که از مشتریانی که طی 10 سال گذشته به طور پیوسته با بانک آینده ارتباط مالی داشته اند، جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین سازگاری مفهوم برند با قصد خرید رابطه وجود ندارد. بین سازگاری مفهوم برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با وفاداری به برند رابطه وجود دارد. بین شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between brand stability, brand personality and brand self-image with purchase intention and brand loyalty

نویسندگان [English]

  • zahra behrouziye 1
  • aliasghar hadizadeh 2
  • Mohammadreza Bahramzadeh 3
1 Master of Business Administration student, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Faculty member Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Faculty member Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Business, in recent decades, has been characterized by significant strength and growth and the ever-increasing use of information and communication. The growth of the banking sector can be attributed to the increased supply and differentiated services. This growth also assumes an increase in the number of customers and is experienced by companies with smart strategic choices. The purpose of this research is to examine the relationship between brand stability, brand personality and brand self-image with purchase intention and brand loyalty in Aindeh Bank in Mashhad. Statistical data processing was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS4 software. A descriptive-survey and applied research method and a sampling method are available, which have been collected from customers who have continuously had a financial relationship with Aydeh Bank over the past 10 years. The research tool was a standard questionnaire that was finalized after modification and opinion of experts and university professors. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and the inferential test of the hypotheses showed that there is no relationship between the compatibility of the brand concept with the purchase intention. There is a relationship between brand concept compatibility, brand personality and brand self-image with brand loyalty. There is a relationship between brand personality and brand self-image with purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand stability
  • brand personality
  • brand self-image
  • brand loyalty
  • purchase intention
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1386)، "روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع"، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
طباطبایی نسب، محمد و محمدی، اسما. (1401)، بررسی ادراک از شخصیت برند با استفاده از رویکرد آرکئوتایپی و ارتباط آن با ابعاد شخصیت،https://civilica.com/doc/1594869
طلایی، حمیدرضا؛ خلیلی، سارا؛ نگینی، احسان. (1401). بررسی تأثیر شخصیت و اعتماد به برند بر عشق به برند. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 6(21), 1097-1113.
کفیل، شرمین. (1399)، بررسی رابطه بین آگاهی از برند و رضایت مشتری و وفاداری برند با توجه به نقش میانجی شخصیت برند در بانک آینده استان تهران،نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1178691
 نظرپور، شهره؛ رستمی، فاطمه؛ فاتح پور، مجید. (1401)،  تاثیر شخصیت برند، ثبات برند، و استمرار برند بر اصالت برند،https://civilica.com/doc/1575136
 
Ahmad Sharabati, A., Al-Haddad, S., Judeh, M., & Al-Badawi, B. (2022). Brand extension and purchase intention of Jordanian banks’ clients. Innovative Marketing.
Eren-Erdogmus, I., Akgun, I., & Arda, E. (2018). Drivers of successful luxury fashion brand extensions: Cases of complement and transfer extensions. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 22(4), 476–493. doi:10.1108/ JFMM-02-2018-0020.
Ishaq, M.I. (2020). Multidimensional green brand equity: A cross-cultural scale development and validation study. International Journal of Market Research, 63, 560 - 575.
Jackson, T. (2004). A Contemporary analysis of global luxury brands, Bruce, M., Moore, C. & Birtwistle, G. (Eds.), International Retail Marketing; A Case Study Approach, Elsevier, Jordan Hill, Oxford, 155-169. Available at http://www.books.google.es/books? isbn=0750657480
Margariti, K., Boutsouki, C., & Hatzithomas, L. (2019). The dilemma of luxury brand extensions. Journal of Global Fashion Marketing, 10(4), 305–323.
Pourazad, N., Stocchi, L., & Pare, V. (2019). Brand attribute associations, emotional consumer- brand relationship and evaluation of brand extensions. Australasian Marketing Journal, 27(4), 249–260.
Royo-Vela, M. & Sánchez, M. (2022). Downward price-based luxury brand line extension: Effects on premium luxury buyer's perception and consequences on buying intention and brand loyalty. European Research on Management and Business Economics. 28. 100198. 10.1016/j.iedeen.2022.100198.
Royo-Vela, Marcelo & Voss, Eileen. (2015). Downward Price-Based Brand Line Extensions Effects on Luxury Brands. International Journal of Economics and Business Research. 6. 145-161.
Shetty, K., & Fitzsimmons, J.R. (2021). The effect of brand personality congruence, brand attachment and brand love on loyalty among HENRY's in the luxury branding sector. Journal of Fashion Marketing and Management.
Thomas, M., Wirtz, B.W., & Weyerer, J.C. (2019). Determinants of Online Review Credibility and Its Impact on Consumers' Purchase Intention. Journal of Electronic Commerce Research, 20, 1.
Widyarsih, A. R., CAHAYA, Y. F., & Chairul , A. G. . (2023). The Influence Of Brand Image, Viral Marketing, And Product Quality On Purchase Intention . Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences, 2(1), 102–109.
Wu, S., Ren, M., Pitafi, A.H., & Islam, T. (2020). Self-Image Congruence, Functional Congruence, and Mobile App Intention to Use. Mobile Information Systems, 2020, 1-17.
Zielke, S., De Toni, D. & Mazzon, J.A. )2023). Cognitive, emotional and inferential paths from price perception to buying intention in an integrated brand price image model. SN Bus Econ 3, 24 (2023). https://doi.org/10.1007/s43546-022-00395-z