ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی اداری با روش نظام‌مند و بررسی رابطه آن با ارتقاء سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت- گروه مدیریت دولتی-دانشگاه پیام نور-تهران-ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌ها به مثابه موجودات زنده مواد و انرژی موردنیاز برای بقا را از محیط پیرامون می‌گیرند و متقابلا خدمات و یا محصولاتی را برای محیط فراهم می‌کنند بنابراین اگر سازمان بیمار باشد، بیماری اعضا و جامعه را به دنبال دارد. داشتن جامعه سالم بدون داشتن سازمان سالم غیرقابل تصور است. نبض سلامت اجتماع در گرو سلامت سازمان‌هاست. سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد. یکی از اقدامات لازم برای داشتن سازمان سالم، بی‌تردید نهادینه کردن حکمرانی اداری خوب در سازمان‌هاست. حکمرانی اداری مطلوب تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز تحقق اهداف و برنامه‌های پیشرفت سازمان‌هاست و دارای ابعاد اساسی است که آن را نسبت به سایر پارادایم‌ها متمایز می‌سازد. در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات مختلفی که در حوزه حکمرانی اداری و سلامت سازمانی صورت گرفته به این پرسش پاسخ دهد که عناصر اصلی حکمرانی اداری کدامند و چه رابطه‌ای با سلامت سازمانی دارد. بنابراین در این مطالعه بااستفاده از روش نظامند و سیستماتیک مولفه‌های حکمرانی اداری از پژوهشهای مختلفی که در این زمینه انجام شده است استخراج و مدلی ارائه گردید. این مؤلفه‌ها شامل عدالت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت قانون، مشارکت و فناوری هستند که بر سلامت سازمانی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model in order to identify the components of administrative governance with a systematic method and examine its relationship with improving organizational health

نویسندگان [English]

  • maryam saadat Alizadeh 1
  • Reza Najjari 2
1 PHD student-public Administraion managment-pyamenoor university-Tehran-Iran
2 Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizations, as a living organisms, take materials and energy needed for survival from the surrounding environment and provide services or products to the environment, so if the organization is sick, it makes sick the members and the society. It is unthinkable to have a healthy society without a healthy organization. The health pulse of society depends on the health of organizations. Organizational health will create a pleasant environment for work and effort, raising the spirit of creativity and achieving organizational goals. One of the necessary measures to have a healthy organization is undoubtedly to institutionalize good administrative governance in organizations. Good administrative governance facilitates and lays the groundwork for the realization of goals and development plans of organizations and has basic dimensions that distinguish it from other paradigms. In this article, an attempt has been made to answer the question of what are the main elements of administrative governance and what relationship is there between organizational health and administrative governance according to various studies have been conducted in the field. Therefore, in this study, using a systematic method, the components of administrative governance were extracted from various researches that have been conducted in this field and a model was presented. These components include justice, transparency, accountability, rule of law, quality of law, participation and technology that affect organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health
  • Components
  • Administrative Governance
آقا پیروز, ع. (1401). عناصر اساسی حکمرانی اداری از منظر آموزه های اسلامی. پژوهشهای سیاست اسلامی.
امیدیان, م., طالقانی, غ., محمدی, ف., فیروزی, ج., یعقوبی, ح., & خواستار, ح. (1394). تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقاء توسعه انسانی: بررسی بین المللی. مدیریت دولتی.
الفتی, ا. (1400).  تاثیر حکمرانی خوب برسلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران. پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، سال دهم، شماره 3، ص 77-88.
خاشعی, و., & هرندی, ع. (1393). تبیین ابعاد حکمرانی متعالی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا. پژوهش های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم.
ربیعی مندجن, م., & خادم, ف. (1394). بررسی تاثیر مولفه های حکمرانی خوب در اثربخشی نظام اداری(بررسی موردی وزارت جهاد کشاورزی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت-گروه مدیریت دولتی.
سالارزهی, ح. (1399). مدیریت ارزش عمومی: پارادایم های نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی. پژوهشهای مدیریت عمومی, س 13،ش47، ص 189-218.
سالاری, س., رحیم نیا, ف., خوراکیان, ع., مرتضوی, س., & اسلامی, ق. (1400). کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان های عام المنفعه ایرانی. انجمن علمی مدیریت دولتی ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سه گانه, م., & صانعی, م. (1395). ارزیابی وضعیت حکمرانی در نظام اداری . کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران-مالزی.
صانعی, م., & هروی, ر. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء حکمرانی در نظام اداری ایران از منظر خبرگان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی.
قلی پور, ر. (1384). تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. فرهنگ مدیریت.
کاظمی نیا, م., خاتونی, ع., & جعفری, ف. (1401). ارزیابی حکمرانی خوب در ابعاد کیفیت و اثربخشی و مسئولیت پذیری در نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه تطبیقی. مدیریت بهداشت و درمان.
محمودی, ج., & روتقی, م. (1392). تعیین وزن رابطه بین شاخص های جکمرانی خوب در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی.
مقدسی, ع., مانیان, ا., قلی پور, ر., & حسن زاده, ع. (1395). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزه آموزش الکترونیک ایران. مدیریت فناوری اطلاعات, دوره 8و شماره 3و ص 620-591.
مقیمی, س., & اعلایی اردکانی, م. (1390). سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقاء آن. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات.
میدری, ا., & خیرخواهان, ج. (1383). حکمرانی خوب، بنیان توسعه. چاپ اول، مرکز پژوهش های مجلس.
یعقوبی, ا. (1396).  حکمرانی خوب و ارتقاء سلامت اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک. پژوهشهای مدیریت عمومی.
 
Azimi, h., & Fallahi, l. (2019). “The Effect of Work Conscience on Organizational Health and the Mediating Role of Core Value”. Scientific Journal Management System, 27(1), 169-188.
Ahani, M., Mosakhani, M., Najafbeigi, R., & Afsharkazemi, M. A. (2019). “Cluster Analysis of Iran's Position in the World and Future Trends Based on Good Governance Components”. Scientific Journal Management System, 30(116), 99-118.
Ackert, L. F., Church, B. K., Venkataraman, S., & Zhang, P. (2019). The joint impact of accountability and transparency on managers’ reporting choices and owners’ reaction to those choices. Journal of Accounting and Public Policy, 38(2), 130-145.
Dolati, , A., Darvishi, , F., & Lotfi, ,, E. (2011). Good Governance and Control of Corruption in Iran and Other Countries,. Ilam Police Knowledge Quarterly, Second Year, No. 7.
Drechsler, W. (2004). Governance, Good Governance, And Government: The Case for Estonian Administrative Capacity.
Estevez, E. , & Janowski, T. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development- Conceptual framework and state of research. . Government Information Quarterly,, 6(30): 21-28.
Malmir, , A., Shirvani, , A., Rashidpour, , A., & Soltan, I. (2014). Managing Relationship with the Citizen and Desired Governor, Development Quarterly, Year 9, No. 34.
Moghimi, , S., Alaeei Ardakani, , M., Dastourian, , B., & Seyyed Amiri, , N. (2013). Electronic government and good governance in Iran. African Journal of Business Management,, 7(7): 123-133.
Periakaruppan, , P. (2010). Implementation of E- Governance in Madurai City Municipal Corporation. Department of Political Science of School of Social Sciences of Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamilnadu,INDIA.
Rafiei, , H., & Shahanoushi, , N. (2014). The Effect of Good Government and Good Governance on Human Development by Using Geographical Regression. Quarterly Journal of Research Economics of Iran, November 19, No. 58. (In Persian).
Rudra P. Pradhan , & Sanyal G.S. (2011). Good Governance and Human Development: Evidence from Indian States,. Journal of Social and Development Sciences, 1(1), pp. 1-8.
Faúndez, J. (Ed.). (2016). “Good government and law: Legal and institutional reform in developing countries”. Springer.
Rafiei, H., Shahanoushi, N., (2014) , The Effect of Good Government and Good Governance on Human Development by Using Geographical Regression, Quarterly Journal of Research Economics of Iran, November 19, No. 58. (In Persian).
Robbins S. P. & Judge T. (2016) Organizational Behavior, London: Pearson International Edition.
Shahtalebi, M. A. T. B. (2014). “The relationship between organizational health and organizational maturity among educational organizations”. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 4(2), 191-200.
Yiling Cao, & Wuhan, China. (2019). Research on the Application of Artificial Intelligence in Administrative Governance. 4th International Conference on Economy, Judicature, Administration and Humanitarian Projects, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 94.
Yeggeny, S.A, Alvani, S. M & Memarzadeh, Gh. Reza. (2016). Prioritization of Good Governance Indicators in Efficient Organizations (Case Study: Branches of Rafah Bank in Qazvin Province, public Management Mission, 7(1), 1-9 (In Persian).
Zwahr, , T., & Finger, , M. (2010). Enhancing the e-Governance Model: Enterprise Architecture as a Potential Methodology to build a Holistic Framework. Competence Centre e-Governance, EPFL, Lausanne, 1015, Switzerland.