بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد ، مدیریت بازگانی ، موسس آموزش عالی کاویان ، مشهد ، ایران

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

چکیده

دوسوتوانی سازمانی به توانایی یک شرکت در توسعه کشف امکانات جدید و بهره برداری از امکانات فعلی اشاره دارد. بهره گیری از منابع و توانایی های فعلی برای افزایش رقابت در بازار فعلی مورد نیاز است، در حالی که اکتشاف برای مقابله با نیازهای آینده آماده می شود. هر دو فعالیت برای دستیابی به عملکرد پایدار برای سازمان ها ضروری است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی درهتل های چهاروپنج ستاره مشهد است. پردازش آماری داده‌ها در سطح توصیفی با اس‌پی‌اس‌اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس 4 انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و کاربردی و روش نمونه‌گیری در دسترس است که از مدیران و کارکنان هتل های چهار و پنج ستاره مشهد جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شد. یافته‌های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد مدیریت کیفیت بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد هتل تاثیر دارد. دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد هتل تاثیر مثبت و معناداری دارد و مدیریت کیفیت از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد هتل تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of quality management on performance with the mediating role of organizational Ambidexterity

نویسندگان [English]

  • Mohamad Talebi 1
  • Sayed Mortaza Ghayoor Baghbani 2
1 Master's student, Business Administration, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Organizational ambidexterity refers to a company's ability to develop. discover new facilities, and exploit current facilities. Leveraging current resources and capabilities is needed to increase competitiveness in the current market, while exploration prepares to meet future needs. Both activities are essential for organizations to achieve sustainable performance. The purpose of this research is to investigate the effect of quality management on performance with the mediating role of organizational ambivalence in four- and five-star hotels in Mashhad. Statistical data processing was done at the descriptive level with SPSS and at the inferential level using structural equations and SmartPLS4 software. A descriptive-survey and applied research method and a sampling method are available, which were collected from managers and employees of four and five star hotels in Mashhad. The research tool was a standard questionnaire that was finalized after modification and opinion of experts and university professors. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and the inferential testing of the hypotheses showed that quality management has an effect on organizational ambivalence and hotel performance. Organizational ambivalence has a positive and significant effect on hotel performance, and quality management through organizational ambivalence has an effect on hotel performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality management
  • organizational ambivalence
  • hotel performance
آژنگ، محمدرضا و شاکری، رویا.(1400)."تبیین عملکرد نوآوری: نقش متغیرهای دوسوتوانی سازمانی و قابلیتهای بازاریابی پویا"،اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1395). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
رفیعی نائینی، شهرام.(1395).بررسی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتل داری مطالعه موردی هتل های 4 و 5 و 3 ستاره در شهر تهران،اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا،تهران
روح اللهی، حمیدرضا.(1399)."ارزیابی تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری
عابدین نژاد، آزاده و میرزایی، علی اکبر.(1398).نقش هتل ها در پیشبرد و توسعه ی صنعت جهانگردی مطالعه ی موردی هتل های4 و 5 ستاره تهران. جغرافیایی فضای گردشگری. دوره  8 , شماره  30 ; ص65-82
محمدی، مقدم؛ محمدحسن، ربانی؛ مژده، دهقان؛ طزرجانی، محمدرضا.(1399)."تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (مطاله موردی: پارک علم و فناوری یزد)"،ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت.
مویدی، اسماعیل. (1399)."رویکردی بر عملکرد شرکت و مدیریت دانش به واسطه دوسوتوانی نوآوری"، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، شیراز.
 
Alkhadra, W.A., Khawaldeh, S. and Aldehayyat, J. (2022), "Relationship of ethical leadership, organizational culture, corporate social responsibility and organizational performance: a test of two mediation models", International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Asif, M.(2019). Exploring the role of core and infrastructure quality management practices in ambidexterity. Total. Qual. Manag. Bus. Excell. 30, 990–1004.
Asif, M., De Vries, H., (2015). Creating ambidexterity through quality management. Total. Qual. Manag. Bus. Excell. 26, 1226–1241.
Atılgan, Özgür.(2021).” The Role of Quality Management in Firm Performance”, Quality Management for Competitive Advantage in Global Markets (pp.1-22)
Bui, L.T.C., Carvalho, M., Pham, H.T., Nguyen, T.T.B., Duong, A.T.B. and Truong Quang, H. (2022), "Supply chain quality management 4.0: conceptual and maturity frameworks", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Chams-Anturi, O.Moreno-Luzon, M.D. and Escorcia-Caballero, J.P. (2020), "Linking organizational trust and performance through ambidexterity", Personnel Review, Vol. 49 No. 4, pp. 956-973. https://doi.org/10.1108/PR-07-2018-0239
Cheng, J.-S., Tang, T.-W., Shih, H.-Y., Wang, T.-C., (2016). Designing lifestyle hotels. Int. J. Hosp. Manag. 58, 95–106
Hern´andez-Perlines, F., Ariza-Montes, A., Han, H., Law, R.(2019). Innovative capacity, quality certification and performance in the hotel sector. Int. J. Hosp. Manag. 82, 220–230.
Hwang, B.-N., Lai, Y.-P. and Wang, C. (2023), "Open innovation and organizational ambidexterity", European Journal of Innovation Management, Vol. 26 No. 3, pp. 862-884.
Iyer, P., Davari, A., Zolfagharian, M. and Paswan, A. (2021), "Organizational ambidexterity, brand management capability and brand performance", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 36 No. 6, pp. 946-961.
Kafetzopoulos, D. (2021), "Organizational ambidexterity: antecedents, performance and environmental uncertainty", Business Process Management Journal, Vol. 27 No. 3, pp. 922-940.
Khan, B.A., Naeem, H.(2018). The impact of strategic quality orientation on innovation capabilities and sustainable business growth: empirical evidence from the service sector of Pakistan. Int. J. Qual. Reliab. Manage. 35, 1568–1598.
Kim, D.-Y., Kumar, V., Kumar, U.(2012). Relationship between quality management practices and innovation. J. Oper. Manage. 30, 295–315.
López-Zapata, E. and Ramírez-Gómez, A.D.J. (2023), "Intellectual capital, organizational culture and ambidexterity in Colombian firms", Journal of Intellectual Capital, Vol. 24 No. 2, pp. 375-398.
Mai, N.K., Do, T.T. and Ho Nguyen, D.T. (2022), "The impact of leadership competences, organizational learning and organizational innovation on business performance", Business Process Management Journal, Vol. 28 No. 5/6, pp. 1391-1411.
Malik, A., Sinha, P., Pereira, V., Rowley, C.(2019). Implementing global-local strategies in a post-GFC era: creating an ambidextrous context through strategic choice and HRM. J. Bus. Res. 103, 557–569.
March, J. G.(1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), pp.71–87.
McCartney, S. and Fu, N. (2022), "Bridging the gap: why, how and when HR analytics can impact organizational performance", Management Decision, Vol. 60 No. 13, pp. 25-47. https://doi.org/10.1108/MD-12-2020-1581
Pertusa-Ortega, Eva M., Juan José Tarí, Jorge Pereira-Moliner, José F. Molina-Azorín, Maria D. López-Gamero.(2021). Developing ambidexterity through quality management and their effects on performance, International Journal of Hospitality Management Volume 92, January 2021, 102720
Shafiq, M., Lasrado, F., Hafeez, K.(2019). The effect of TQM on organizational performance: empirical evidence from the textile sector of a developing country using SEM. Total Qual. Manage. Bus. Excell. 30, 31–52
Willar, D., Trigunarsyah, B., Dewi, A.A.D.P. and Makalew, F. (2022), "Evaluating quality management of road construction projects: a Delphi study", The TQM Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.