بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت محصول جدید با قصد خرید به واسطه ارزش‌های ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی اسنوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزشی عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

امروه یکی از سودآورترین صنایع در جهان، صنعت لوازم خانگی است؛ زیرا استفاده از لوازم خانگی پیشرفته درحال تبدیل شدن به متنوع‌ترین محصولی نسبت به برخی از منابع مشابه در بازار شده است؛ لذا بررسی مولفه‌‎های و معیارهای تاثیرگذار در قصد خرید مشتریان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بازاریابی در این صنعت شده است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت محصول جدید با قصد خرید به واسطه ارزش‌های ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی اسنوا در شهر مشهد) است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت توصیفی-همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت کمی است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان برند اسنوا که در پنج سال گذشته حداقل یک‌بار از محصولات این برند خرید کرده‌اند را تشکیل داده‌اند که بر اساس قانون 10 برابری روش سرانگشتی معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه برابر 265 نفر برآورد شد که به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس تحت وب بین اعضای نمونه توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 23 سوالی بومی‌سازی شده مبتنی بر پژوهش وو و همکاران (2022) بوده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS استفاده خواهد شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که ارزش سودمندگرایانه، رابطه بین جدید بودن محصولات بر قصد خرید را میانجی می‌کند و ارزش‌ لذت‌گرایانه، رابطه بین معنی‌دار بودن محصولات بر قصد خرید را میانجی می‌کند. بین جدید بودن محصولات بر ارزش سودمندگرایانه و قصد خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین معنی‌دار بودن محصولات و ارزش لذت‌گرایانه و قصد خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ارزش سودمندگرایانه ادراک شده و لذت‌گرایانه ادراک شده بر قصد خریدرابطه مثبت و معناداری می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between new product creativity dimensions and purchase intention through perceived values (Study case: Snowva home appliance customers)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaseminoughabi 1
  • mohhamadreza bahramzadeh 2
1 Master of Business Administration student, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, one of the most profitable industries in the world is the home appliance industry; Because the use of advanced home appliances is becoming the most diverse product compared to some similar sources in the market; Therefore, examining the components and criteria that influence the purchase intention of customers has become one of the main concerns of marketing managers in this industry. Based on this, the main goal of this research is to investigate the relationship between new product creativity dimensions and purchase intention through perceived values (case study: Snowa home appliance customers in Mashhad). The research method is applied in terms of purpose, in terms of data collection in a descriptive-correlative manner and in terms of data analysis in a quantitative manner. The statistical population in this research consists of Snowa brand customers who have bought at least once from this brand's products in the last five years, and based on the 10-fold rule of thumb method of structural equations, the minimum sample size was estimated to be 265 people. which was distributed among the sample members by means of non-random sampling available on the web. The data collection tool was a localized 23-question questionnaire based on Wu et al.'s (2022) research. Also, to analyze the data, structural equation technique will be used using Smart PLS software. The results showed that utilitarian value mediates the relationship between product novelty on purchase intention and hedonic value mediates the relationship between product meaningfulness on purchase intention. Newness of products has a positive and significant effect on utilitarian value and purchase intention, and meaningfulness of products has a positive and significant effect on hedonic value and purchase intention. Also, perceived utilitarian value and perceived hedonic value have a positive and significant effect on purchase intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity in the production of new products
  • purchase intention
  • perceived value
  • Snova household appliances