بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند آنلاین با رضایت به واسطه اعتماد آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

3 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به رقابت فزاینده در میان شرکت های بیمه ، بازاریابی رابطه مند آنلاین به عنوان روشی بسیار مناسب برای ایجاد و حفظ رابطه ی بلندمدت با مشتریان مدّ نظر قرار گرفته است؛ زیرا خدمات قابل ارائه در شرکت های بیمه نسبتاً یک شکل است و برای اکثر شرکت های بیمه متمایز کردن خدمات نسبت به رقبا مشکل می باشد. این در حالی است که شناخت چگونگی تاثیرپذیری رضایت مندی مشتریان از متغیرهای کلیدی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد.هدف تحقیق بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند آنلاین با رضایت به واسطه اعتماد آنلاین انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان مراجعه کننده به شعب بیمه رازی در سطح شهر مشهد می باشند که با توجه به نامحدود بودن مشتریان بر اساس قاعده سرانگشتی ده برابری معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق برابر با ۳۲۰ نفر به دست آمد. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده گردید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است.به منظور تعیین روایی پرسشنامه‌‌ها، پرسشنامه ها جهت اظهار نظر در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره قرار گرفته‌ و روایی آن مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد آنلاین تاثیر بازاریابی رابطه مند آنلاین بر رضایت مشتریان را میانجی گری می کند . همچنین بین دلبستگی و تعامل و اعتماد رابطه وجود داشت و بین دلبستگی و رضایت مشتریان نیز رابطه وجود داشت. همچنین بین تعامل و اعتماد آنلاین رابطه و بین اعتماد آنلاین و رضایت مشتریان رابطه وجود داشت و نیز وجود رابطه بین ابعاد بازاریابی رابطه مند آنلاین و رضایت مشتریان تایید گردید. اعتماد آنلاین تاثیر دلبستگی بر رضایت مشتریان را میانجی گری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between online relational marketing and satisfaction through online trust

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi bayati 1
  • aliasghar hadizadeh 2
  • Mohammadreza Bahramzadeh 3
1 Master's student, Business Administration, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Faculty member Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing competition among insurance companies, online relational marketing is considered as a very suitable method to create and maintain a long-term relationship with customers; Because the services that can be provided in insurance companies are relatively uniform and it is difficult for most insurance companies to differentiate their services from competitors. Meanwhile, knowing how customer satisfaction is influenced by key variables still needs more studies. The purpose of the research is to investigate the relationship between online marketing and satisfaction through online trust. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of implementation method. The statistical population of the research is customers referring to Razi insurance branches in Mashhad city, and considering the unlimited number of customers based on the tenfold rule of thumb of structural equations, the minimum sample size required for this research was 320 people. In this research, available non-random sampling method was used. The main tool for collecting information in this research is a questionnaire. In order to determine the validity of the questionnaires, the questionnaires were given to the respected professors, advisors and experts for their comments and their validity was confirmed. The reliability of the questionnaires was also confirmed. The research results showed that online trust mediates the effect of online relational marketing on customer satisfaction. Also, there was a relationship between attachment and interaction and trust, and there was also a relationship between attachment and customer satisfaction. Also, there was a relationship between interaction and online trust, and between online trust and customer satisfaction, and the existence of a relationship between online relational marketing dimensions and customer satisfaction was confirmed. Online trust mediated the effect of attachment on customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online relational marketing
  • customer satisfaction
  • online trust
احمدی،علی(1397) بررسی رابطه میان شهرت اخلاقی و ارزش ادراک شده با رضایتمندی و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهر کرمان، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
احمدی،مرتضی(1399) نگاهی نو در بازاریابی رابطه مند، بانک و اقتصاد ،شماره 109
باقریان کاسگری، باقر و سیلاخوری، زینب،(1399)،نقش عوامل کیفیت اطلاعات و اعتماد بر موفقیت بازاریابی رابطه مند در تجارت الکترونیک،دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار،تهران
پیروزمند، مجتبی و ضیایی پور، امیر و عباس نژاد، پریا، (1399)،تاثیر بازاریابی رابطه مند الکترونیک بر رضایت و وفاداری الکترونیک مشتریان،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
تقوی فرد، محمد تقی ؛ عرب بافرانی، الهام ؛ فرزانیان، زهره(1399). بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کار آفرین شعب شمال تهران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره 34 (4)، 84 - 101 .
چگینی نرگس. (1400). نقش ممیزی بازاریابی رابطه مند و مهارت های ارتباطی در پیش بینی رضایت مشتری. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 5(63), 43-52
سمیعی، ابراهیم؛ لطفی زاده، فرشته؛ حیدرزاده، کامبیز؛ ترابیان، محسن. (1401). بررسی و تحلیل وفاداری مشتری به فروشگاه ها ی زنجیره ای ایران با رویکرد پژوهش ترکیبی. ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره یازدهم.
سیف اللهی, ناصر, & بهادری نژاد, محمد. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد قصد رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی فازی). مدیریت بازاریابی ، 17 (56)، 103-121. 10.30495/jomm.2022.65004.1899
شمس کوشکی،حامد(1393). بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان. کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
کردلو، حسین، علی، محمدی، حسین، قرایی ترشیزی، نجمه. (1398). تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، 7(1)، 65-76.
کریمی، آصف، ولایتی شکوهی، رضوان، شعبانی نژاد، اسماعیل. (1395). تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان مازندران). مدیریت بازاریابی، 11(شماره 30)، 59-71.
مالمیر،آمنه، عباسی، حمیده ، طیب طاهر، سمیره (۱۳۹۸). تاثیر بازاریابی رابطه مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، ۱۰(۴۰)، ۱۸-۳۱.
محمدصالحی،علی(1395) بررسی اثر نفوذ تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند محصولات ایران خودرو در استان خوزستان،پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و حسابداری،سن پترزبورگ،روسیه
نورعلی زاده،رحیم،نجدی،محمد(1396). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در بانکداری (آنلاین)در شعب بانک ملی شهرستان دزفول. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد . دوره 1 . شماره 2. 63-49.
 
Bleier, A. and Eisenbeiss, M. (2015), “The importance of trust for personalized online advertising”, Journal of Retailing, Vol. 91 No. 3, pp. 390-409.
Chiu, h. ch., Hsieh, Y. & LiYu chuan, L. M. (2015). “Relationship Marketing and Consumer Switching Behavior”, Journal of Business Research, Vol 57.
Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E.,& Reibstein, D.J. (2018). Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. ISBN-10: 0-13-705829-2.
Gan, L., Sim, C.J., Tan, H.L. and Tna, J. (2017), “Online relationship marketing by Singapore hotel websites”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 20 Nos 3/4, pp. 1-19.
Hsu, C. L., Chen, M. C., & Kumar, V. (2018). How social shopping retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship quality. Total quality management & business excellence, 29(1-2), 161-184.
Kim, C., Galliers, R.D., Shin, N., Ryoo, J-H. & Kim, J. (2012). "Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention." Electronic Commerce Research and Applications, 11(4): 374-387.
Kim, T., (2019), Management Commitment to Service on Employee Service, Journal of Hospitality &Tourism Research, Vol. 33, No. 3, pp. 369-39.
Kundu, Sukanya؛ Datta, Saroj Kumar (2015). "Impact of trust on the relationship of e-service quality and customer satisfaction", EuroMed Journal of Business, Vol. 10 Iss: 1, pp.21 – 46.
Kursunluoglu, E. (2014). "Shopping centre customer service: creating customer satisfaction and loyalty." Marketing Intelligence & Planning, 32(4): 528-548.
Lovia Boateng, Sheena (2019) Online relationship marketing and customer loyalty: a signaling theory perspective", International Journal of Bank Marketing, Vol. 37 Issue: 1, pp.226-240,
Mishra, K.E. and Li, C. (2018), “Relationship marketing in fortune 500 US and Chinese web sites”, Journal of Relationship Marketing, Vol. 7 No. 1, pp. 29-43.
Moriuchi, Emi؛ Takahashi, Ikuo (2016). "Satisfaction trust and loyalty of repeat online consumer within the Japanese online supermarket trade", Australasian Marketing Journal (AMJ), In Press, Corrected Proof, Available online 22 March 2016.
Palmatier, Robert W. (2018) Interfirm Relational Drivers of Customer Value, Journal of Marketing, 72 (July), 76-89.
Sleiman, K. A. A., Cai, X., Lan, J., Lei, H., & Liu, R. (2021). Relationship Marketing and Information Technology’s Impact on Customer Satisfaction and Commitment. Open Journal of Business and Management, 9(03), 1030.
Windiari, I., & Djumarno, D. (2021). The effect of service quality, customer relationship marketing, and brand image on customer loyalty and customer satisfaction as an intervening variable. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 1(6), 1048-1059.
Wongsansukcharoen, J. (2022). Effect of community relationship management, relationship marketing orientation, customer engagement, and brand trust on brand loyalty: The case of a commercial bank in Thailand. Journal of Retailing and Consumer Services, 64, 102826.