دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-111 
تحلیل نقش ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت مشتریان

صفحه 38-52

10.22034/jsm.2023.407232.1015

رضا بهرامی؛ هادی طاهرپور کلانتری؛ فاطمه راستین پور؛ حمیدرضا رضوی خبیر