تحلیل نقش ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی حکیم توس، مشهد، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

امروزه رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان عامل مهم شکست یا موفقیت هر سازمانی است. رضایت مشتری موجب وفاداری، بازگشت مجدد مشتری و کاهش شکایات مشتریان می شود. تحقیقات مختلفی در حوزه رضایت مشتری انجام شده است اما مطالعات کمی پیرامون رفتارهای مشتریان که موجب رضایت آنها می گردد، پرداخته اند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رفتار شهروندی مشتریان بر ارزش ادراک شده و رضایت آنها می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان رستوران های شهر مشهد می باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 و Smart PLS 2 و با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان دادند رفتار شهروندی مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده مشتریان دارد. ارزش ادراک شده مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت آنها دارد. همچنین نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی- رضایت مشتری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of perceived value in the relationship between citizenship behavior and customer satisfaction

نویسندگان [English]

  • Reza Bahrami 1
  • Hadi Taherpour kalantari 2
  • Fatemeh Rastinpour 3
  • Hamid reza Razavi Khabir 4
1 Master of Business Administration Student, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of the Department of Management of Hakim Toos Institute of Higher Education
3 Master of Business Administration student, Hakim Tos Higher Education Institute, Mashhad, Iran
4 Master's degree in strategic management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, customer satisfaction with the organization's products or services is an important factor in the success or failure of any organization. Customer satisfaction leads to loyalty, returning customers and reducing customer complaints. Various researches have been conducted in the field of customer satisfaction, but few studies have been conducted on customer behaviors that lead to their satisfaction. In this regard, the present research examines the impact of customers' citizenship behavior on their perceived value and satisfaction. The statistical population of the research includes customers of restaurants in Mashhad. Based on Cochran's formula, 384 people were selected as a statistical sample by cluster sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Face validity was confirmed using experts' opinions, construct validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis, and reliability of questionnaire variables was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done using SPSS 24 and Smart PLS 2 software and structural equation modeling method. The findings showed that customer citizenship behavior has a positive and significant effect on customers' perceived value. The perceived value of customers has a positive and significant effect on their satisfaction. Also, the mediating role of perceived value in the relationship between citizenship behavior and customer satisfaction was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer citizenship behavior
  • customer satisfaction
  • perceived value
اسدی، انسیه؛ بهرام‌زاده، حسینعلی؛ ولی‌زاده، رضا (1399). بررسی تاثیر ارزش ادراک شده بر بازاریابی دهان به دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهرستان بجنورد)، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی حکیمان.
براتی، سعید؛ نوروزی، حسین؛ خدامی، سهیلا (1397). بررسی تاثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقمندی مشتریان: تبیین نقش ارزش ادراک شده، پایان‌نامه، دانشگاه خوارزمی.
حدادیان، علیرضا؛ کاظمی، علی؛ فیض‌محمدی، شیرین (1395). بررسی اثر هویت‌یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره همای مشهد). تحقیقات بازاریابی نوین، 6(2)، 92-75.
حسینی، سید مهدی؛ خاندوزی، بزرگمهر؛ اخوان‌فر، امیر (1399). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ادراک شده (ملموس و نامشهود) با بروز رفتارهای شهروندی مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده (مطالعه موردی: شرکت‌های شهرک صنعتی آق‌قلا)، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی.
حقیقی، محمد؛ میرا، سید ابوالقاسم؛ درستی، علی (1393). ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران‌داری (مورد مطالعه: مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ای بوف)، تحقیقات بازاریابی نوین، 4(3)، 88-75.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1395).روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع؛ تهران: صفار.
زارعی، احسان؛ عرب، محمد؛ رشیدیان، آرش؛ قاضی طباطبائی، سید محمود؛ رحیمی فروشانی، عباس (1391). رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده با ارزش ادراک شده توسط بیماران بستری در بیمارستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(98)، 112-105.
عباسی، ابراهیم؛ چاقری، راضیه (1396). بررسی ارتباط بین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتریان بر قصد ترک خرید (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه‌ای)، پژوهشنامه بیمه، 33(1)، 84-63.
قاسمی، ناهید؛ عظیمی، حسین؛ عباسی، داود (1397). بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری با اثر میانجی رضایت و مشارکت مشتری (مورد مطالعه: بانک سپه)، پایان‌نامه، دانشگاه زنجان.
قائدامینی هارونی، عباس؛ ابراهیم‌زاده دستجردی، رضا؛ صادقی ده چشمه، مهرداد؛ ماهرانی برزانی، مجید (1398). تاثیر ارزش رابطه مشتری با بانک بر رفتار شهروندی مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت رابطه و قدرت رابطه (مورد مطالعه: بانک صادرات اصفهان)، مدیریت بازاریابی، 42، 99-77.
لقمانی، سعید؛ غیور باغبانی، سید مرتضی؛ بهبودی، امید (1398). بررسی تاثیر کیفیت، شهرت و مشارکت بر ارزش ادراک شده و تحلیل نقش آنها در رضایت مراجعه‌کنندگان تامین اجتماعی چناران، پایان‌نامه، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار.
محمدی، مرتضی؛ سهرابی، طهمورث (1396). تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت مشتریان.  مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 6(22)، صص 128-107.
موسوی، سید نجم‌الدین؛ نظرپوری، امیر هوشنگ؛ ساعدی، عبداله؛ شریعت‌نژاد، علی (1394). بررسی تاثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی، راهبردهای بازرگانی، 22(5)، 28-15.
نجفی‌زاده، نادره‌السادات؛ میرزایی، علی‌اکبر (1398). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش‌های درک شده، رضایت و نیات رفتاری مشتری در رستوران، مدیریت بازاریابی، (39)، 54-37.
هماپور، ملیحه؛ فریدچهر، الهام؛ غریب‌نواز، نادر (1395). بررسی اثرات رفتار شهروندی و مشارکت مشتری بر تعهد هیجانی، ارزش رابطه‌ای مشتری و نیت مشارکت مشتری، پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی.
یونسی کلالی، عفت؛ اله‌پوراشرف، یاسان؛ شیری، اردشیر (1393). بررسی رابطه رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مشتری با عملکرد و رضایت و تعهد کارکنان (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی و دولتی شهرستان بهشهر)، پایان‌نامه، دانشگاه ایلام.
Benoit, S., Klose, S., & Ettinger, A. (2017). Linking service convenience to satisfaction: dimensions and key moderators. Journal of Services Marketing, 31(6), 527-538.
Carlson, J., Wyllie, J., Rahman, M. M., & Voola, R. (2019). Enhancing brand relationship performance through customer participation and value creation in social media brand communities. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 333-341.
Cuong, D. T. (2020). The Effect of Physical Environment and Perceived Value on Customer Satisfaction and Behavioral Intention at the Cinema in Vietnam. TEST Engineering & Management, 82, 1665-1674.
DAM, S. M., & DAM, T. C. (2021). Relationships between service quality, brand image, customer satisfaction, and customer loyalty. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 585-593.
Depiana, E., & Hartelina, H. (2021). Marketing Service on Customer Satisfaction of Yamaha Motorcycles at PT Ramarayo Perdana Karawang. Aptisi Transactions on Management (ATM), 5(1), 11-19.
Gilde, C., Pace, S., Pervan, S. J., & Strong, C. (2011). Examining the boundary conditions of customer citizenship behaviour: A focus on consumption ritual. Journal of strategic Marketing, 19(7), 619-631.
Kim, E., & Tang, L. R. (2020). The role of customer behavior in forming perceived value at restaurants: A multidimensional approach. International Journal of Hospitality Management, 87, 102511.
Kim, M., Yin, X., & Lee, G. (2020). The effect of CSR on corporate image, customer citizenship behaviors, and customers’ long-term relationship orientation. International Journal of Hospitality Management, 88, 102520.
Li, M., Hua, Y., & Zhu, J. (2021). From Interactivity to Brand Preference: The Role of Social Comparison and Perceived Value in a Virtual Brand Community. Sustainability, 13(2), 625.
Ma’ruf, K. (2021). The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction of Sate H. Pardi Restaurant Branch Dr. M. Isa. International Journal of Marketing & Human Resource Research, 2(2), 89-97.
Samudro, A., Sumarwan, U., Simanjuntak, M., & Yusuf, E. (2020). Assessing the effects of perceived quality and perceived value on customer satisfaction. Management Science Letters, 10(5), 1077-1084.
Top, C., & Ali, B. J. (2021). Customer satisfaction in online meeting platforms: Impact of efficiency, fulfillment, system availability, and privacy. Amazonia Investiga, 10(38), 70-81.
Widyawati, R., & Widowati, A. S. (2021, March). Effect of service quality and online servicescape toward customer satisfaction and loyalty mediated by perceived value. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 704, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.