تحلیل نقش بازاریابی داخلی در ارتقای کیفیت محصول بر مبنای مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی - موسسه آموزش عالی کاویان - مشهد - ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران.

3 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

امروزه، با افزایش رقابت بین سازمان‌های خدماتی و تولیدی مختلف در راستای کسب مشتریان جدید و سپس جلب رضایت و وفاداری بیشتر آن‌ها جهت افزایش فروش و درنتیجه سودآوری بالاتر، مدیران و صاحبان مشاغل را مشتاق به یافتن راهی برای دستیابی به این هدف کرده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در جذب و نگهداری مشتریان بسیار اهمیت داشته باشد، کیفیت می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد اگر کارکنان از سازمان خود کاملاً راضی باشند، در هر شرایطی تمام تلاش خود را جهت افزایش کیفیت انجام خواهند داد. هدف از این مطالعه نقش بازاریابی‌داخلی و رضایت‌‌کارکنان در بهبود کیفیت‌محصول در یک شرکت خصوصی تولید خمیرمایه (مخمر خشک فوری ) با حدود 360 کارمند بوده است. این تحقیق به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 248 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه و دفتر مرکزی و همچنین 355 نفر از مشتریان این محصول بود. این حجم نمونه برای جمعیت مشتریان از روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی و برای جمعیت کارکنان از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده یا سیستماتیک استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق نمونه‌های آماری توسط پرسشنامه‌های محقق ساخته جمع‌آوری شد. در این مطالعه، از نرم‌افزار "اس‌پی‌اس‌اس" نسخه 26 برای توصیف اطلاعات و مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار "آموس" نسخه 24 برای پاسخ به فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. درنهایت نتایج مطالعه نشان داد که تمام فرضیه‌های دارای مسیر مستقیم و غیرمستقیم تأییدشده‌ است، به‌عبارتی‌دیگر رابطه معناداری در بین تمام فرضیه‌ها برقرار است و فرضیه اصلی پژوهش با عنوان، بررسی جایگاه بازاریابی داخلی در بهبود کیفیت محصول با توجه به نقش میانجی و واسطه‌ای رضایت شغلی تأیید و معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of internal marketing in improving product quality based on the structural equation model

نویسندگان [English]

 • Alireza Meybodisani 1
 • aliasghar hadizadeh 2
 • mohammadreza bahramzade 3
1 Business Management - Kavian Institute of Higher Education - Mashhad - Iran
2 Faculty member Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, with increasing competition between different service and manufacturing organizations in order to gain new customers and then attract more satisfaction and loyalty to increase sales and thus higher profitability, managers and business owners are eager to find a way to achieve this goal. One of the most important factors that can be very important in attracting and retaining customers is quality. Studies show that if employees are completely satisfied with their organization, they will do their best to increase quality in any situation. The purpose of this study was to investigate the position of internal marketing in improving product quality according to the mediating role of job satisfaction in a private company producing instant dry yeast with about 360 employees. This research has been done by descriptive and survey method. The statistical sample of the research included 248 employees working in the factory and head office as well as 355 customers of this product. This sample size was used for the customer population by cluster sampling method and for the employee population by simple or systematic random sampling method. The required information was collected through statistical samples by researcher-made questionnaires. In this study, SPSS software version 26 was used to describe information and model structural equations using Amos software version 24 to answer research hypotheses. Finally, the results of the study showed that all hypotheses with direct and indirect path are confirmed, in other words, there is a significant relationship between all hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal Marketing
 • Product Quality
 • Job Satisfaction
 1. خدابخشی گرگانی، فاطمه. 1389. تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان شعب شرکت‌های بیمه ایران در سطح شهر تهران. پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
 2. سقایی، عباس. خوش ­سلیقه بافنی، فهیمه. ندافیون، راهله. 1393. تاریخ مدیریت کیفیت مدیریت ایران. تهران: انجمن مدیریت کیفیت ایران. 210 صفحه.
 3. سکاران، اوما. 1386. روش های تحقیق در مدیریت. محمد صائبی. محمد شیرازی. چاپ اول. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 560 صفحه.
 4. شفیع آبادی، ع. (1390). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. چاپ بیستم. تهران: انتشارات رشد. 340 صفحه.
 5. صادقیان قراقیه، سعید. شکری، صابر. شاکری، زهره. پورمجرب، گل‌آرا. 1395. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 1، صص 167-180.
 6. طباطبایی مزد آبادی، سیدمحسن. 1393. آموزش مدل سازی رضایت مشتری با رویکرد کانو. تهران: انتشارات کوهسار. 160 صفحه.
 7. فیضی، کامران. تاتاری، سعید. 1383. بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (پیمایشی بر مبنای مدل کیفیت خدمات). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 3، شماره 9، صص 53-84.
 8. هومن، حیدرعلی. 1387. شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت. 540 صفحه.

 

 1. Al-Hawari, M. (2006), “The impact of automated service quality on financial performance and the mediating role of customer retention”, Journal of Financial Service Marketing, Vol. 10 No. 3, pp. 228-43.
 2. Al-hawary, s.i.s., al-qudah, k.a., mash‘al abutayeh, p., mash‘al abutayeh, s. & al-zyadat, d.y. (2013). The impact of internal marketing on employee's job satisfaction of commercial banks in Jordan. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4 (9): 811-826.
 3. Anderson, E. W., & Mittal, V. (2000). Strengthening the satisfaction– profit chain. Journal of Service Research, 3(2), 107– 120.
 4. Harvir S & Morris B. Mondelson (2001), “The Impact of Internal Marketing Activites On external Marketing Outcomes, “Journal of Quaity Management, Vol 6, PP. 61- 67.
 5. Bartel A., Freeman R., Ichniowski C., Kleiner M. (2004) Can a Work Organization Have an Attitude Problem? The Impact of Workplaces on Employee Attitudes and Economic Outcomes, CEP Discussion Paper No 636.
 6. Bernhardt, K.L., Donthu, N., & Kennett, P.A. (2000), “A Longitudinal Analysis of Satisfaction and Profitability,” Journal of Business Research, 47 (2), 161-171.
 7. Berry, l.l., hensel, j.s. & burke, M.C. (1976). Improving retailer capability for effective consumerism response. Journal of retailing, 52 (3): 3-14.
 8. Cahill, Dennis J. (1995), “The Managerial Implication Of Learning Organization, A New Tools”, Journal of Service Marketing, vol. 9, pp. 43-51.
 9. Chasanah, U., Suyanto, M., & Istanto, Y. (2021). Internal Marketing in Its Influence on Organizational Commitment: The Mediation of Job Satisfaction and Organizational Justice. WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS, 18(1), 712–731. https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.70
 10. Chen, Jui-Ho. Wu, Shwu-Ing. (2014), the impact of customer relationship management and internal marketing on business performance: a comparison of lodging industries, London: Routledge, publisher.
 11. Cooil, Bruce, Timothy L. Keiningham, Lerzan Aksoy, and Michael Hsu. 2007. A longitudinal analysis of customer satisfaction and share of wallet: Investigating the moderating effect of customer characteristics. Journal of Marketing 71: 67–83.
 12. Cooper J & Cronin J, Internal marketing: competitive trateegy for the long-term care industry. Journal of Business research, 2011, 8(6): 177-181.
 13. Ekinci, Y., Dawes, P.L., & Massey, G.R. (2008). An extended model of the antecedents and consequences of consumer satisfaction for hospitality services. European Journal of Marketing, 42(1/2), 35–68.
 14. Fecikova, I. (2004). An index method for measurement of customer satisfaction. The TQM Magazine, Vol. 16, No.1, pp.57-66.
 15. Finaritra, R. M. (2021). The Impact of Internal Marketing on Service Quality, Perceived Value, Consumer Satisfaction and Loyalty in the Service Sector. International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis, 04(02), 218–227. https://doi.org/10.47191/ijmra/v4-i2-17
 16. Fisher, V. E., Hana, J. V. (1931). The dissatisfied worker. New York: Macmillan.
 17. Fornell, C. Mithas, S., Morgeson III, F.V., & Krishnan, M.S. (2006), “Customer Satisfaction and Stock Prices: High Returns, Low Risk,” Journal of Marketing, 70 (January), 3-14.
 18. Gill, J. (2009). Quality follows quality: add quality to the business and quality will multiply the profits. The TQM Journal, 21(5), 530–539.
 19. Goldsmith, Ronald. , (2013), the personalized marketplace: beyond the 4p, s, Marketing Intelligence & and Planning, volume 17. Number 4, pp 178-185.
 20. Hague, P & Hague, N. 2016. Customer Satisfaction Survey: The customer experience through the customer’s eyes. London: Cogent Publication.
 21. Hart and smith (1999), “relationship between the company and the customers”, international Journal of Adhesion and Adhesives, vol19.
 22. Hartline, M. D., O. C. Ferrell. 1996. The management of customer-contact service employees: An empirical investigation. Journal of Marketing 60 (4) 52-70.
 23. Hataani, L., & Mahrani, S. (2013, 01). Strategic human resource management practices: mediator of total quality management and competitiveness (a study on small and medium enterprises in kendari southeast Sulawesi). International Journal of Business and Management Invention, 2(1), 8 - 20.
 24. Hekelova, E. (1999), Kvalita Inovacia Prosperita, Vol. III No.1/2, Technical University of Kosie, Kosice.
 25. Hogan, J. E., Lemon, K. N., & Rust, R. T. (2002). Customer Equity Management. Journal of Service Research, 5(1), 4–12.
 26. Hom, P.W., Kinicki, A.J., 2001, Toward a Greater Understanding of How Dissatisfaction Drives Employee Turnover. Academy of Management Journal 44.
 27. Homburg, C., R. M. Stock. 2004. The link between salespeople's job satisfaction and customer satisfaction in a business-to-business context: A dyadic analysis. Journal of the Academy of Marketing Science 32 (2) 144-158.
 28. Hoppock, R. (1935). Job Satisfaction, Harper and Brothers, New York, p. 47.
 29. Hur, W. M., Moon, T. W., & Jung, Y. S. (2015). Customer response to employee emotional labor: The structural relationship between emotional labor, job satisfaction, and customer satisfaction. Journal of Services Marketing, 29, 71–80.
 30. Isaksson, R. (2006). Total quality management for sustainable development: Process based system models. Business Process Management Journal, 12(5), 632 - 645.
 31. Jin-Xing Hao, Yan Yu, Rob Law, Davis Ka Chio Fong. (2015). A genetic algorithm-based learning approach to understand customer satisfaction with OTA websites. Tourism Management. 48:231-41.
 32. Khalaf Ahmad, a.e.m. & al-borie, h. M. (2012). Impact of internal marketing on job satisfaction and organizational commitment: a study of teaching hospitals in Saudi Arabia. Business & management research, 1 (3): 82-94.
 33. Khodabakhsh-Gorgani,F., 2010, The Effect of Internal Marketing on Customer Satisfaction Branches in Tehran, Iran Insurance Company, Master's thesis, University of Allameh Tabatabai.
 34. Kim, B. (2021). The Relationship among Internal Marketing, Satisfaction and Organizational Commitment: Moderating Effect of Economic Performance Change of Business. East Asian Journal of Business Economics (EAJBE), 9(2), 31–42. https://doi.org/10.20498/EAJBE.2021.9.2.31
 35. Kotler, P. & Keller, K., (2006), Marketing Management, 12th edition.
 36. Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C., Baloglu, S., 2017. Marketing for Hospitality and Tourism, 7th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 37. Lee, M.C., & Hwan, I.S. (2005), “Relationship among Service Quality, Customer Satisfaction and Profitability in the Taiwanese Banking Industry,” International Journal of Management, 22 (4), December, 635-648.
 38. Lee, S.-M., & Kim, H.-K. (2021). A Study on the Impact of Coffee Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(10), 978–986. https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/4279
 39. Liang, C-J., & Wang, W-H. (2006), “The Behavioural Sequence of the Financial Service Industry in Taiwan: Service Quality, Relationship Quality and Behavioural Loyalty,” The Service Industries Journal, 26 (2), March, 119-145.
 40. Lings, I. N., & Greenley, G. E. (2009). The impact of internal and external market orientations on firm performance. Journal of Strategic Marketing, 17, 141–53.
 41. Loveman, G.W., 1998, Employee Satisfaction, Customer Loyalty, and Financial Performance: an Empirical Examination of the Service Profit Chain in Retail Banking, Journal of Service Research, Vol.1 No. 1, PP.18-31.
 42. Luning, P.A., Marcelis, W.J. and Jongen, W.F. (2002), Food Quality Management, Wageningen Press, Wageningen.
 43. Marsh, Herbert W., and Dennis Hocevar. "Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First-and higher order factor models and their invariance across groups." Psychological bulletin 97.3 (1985): 562.
 44. Mendelson, A., Kondo, K., Damberg, C., Low, A., Motúapuaka, M., Freeman, M., O'Neil, M., Relevo, R. & Kasangara, D. (2017). The Effects of Pay-for-Performance Programs on Health, Health Care Use, and rocesses of Care: A Systematic Review. Annals of Internal Medicine, 166, 341-353.
 45. Mishra, S. (2010). Internal Marketing- A Tool to Hamess Employees Power in service Organizational in India. International Journal of Business and Management, 185-193.
 46. Misztal, A. (2013). The impact of leadership on the quality management systems (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database.
 47. Mosadegh, A. and Rad, M. (2005), “A survey of total quality management in Iran. Barriers to successful implementation in health care organizations”, Leadership in Health Services, Vol. 18 No. 3, pp. 12-34.
 48. Nassazi, A. (2013). Effects of Training on employee performance: evidence from Uganda, Thesis, University of Applied Sciences.
 49. Nemteanu, M.-S., & Dabija, D.-C. (2021). The Influence of Internal Marketing and Job Satisfaction on Task Performance and Counterproductive Work Behavior in an Emerging Market during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph18073670
 50. O'Reilly, C. A., & Pfeffer, J. (2000). Hidden value: How great companies achieve extraordinary results with ordinary people. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
 51. Ornes LL, Ransdell LB. A pilot study examin ing exercise self-efficacy as a mediator for walking behavior in college-age women. Percept Mot Skills. 2010; 110(3): 1098-04.
 52. Ou, C.S., Liu, F.C., Hung, Y.C. and Yen, D.C. (2010), “A structural model of supply chain management on firm performance”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 30 No. 5, pp. 526-545.
 53. Ozuem, W., Limb, N. and Lancaster, G. (2018), “Exploring the locus of internal marketing”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 26 No. 4, pp. 356-372.
 54. Park, J. H., and T. B. H. Tran. 2018. “Internal Marketing, Employee Customer-oriented Behaviors, and Customer Behavioral Responses.” Psychology and Marketing 35 (6): 412–426. doi:10.1002/mar.21095.
 55. Peters, L. H., Fisher, C. D. & O'Connor, E. J. (2018). The Moderating Effect of Situational Control of Performance Variance on the Relationship between Individual Differences and Performance. Personnel Psychology, 35, 609-621.
 56. Qaisar, F. S., & Muhamad, N. (2021). Internal marketing: A review and future research agenda. Asia Pacific Business Review, 27(2), 267–300. https://doi.org/10.1080/13602381.2021.1858590
 57. Qureshi, SH,(2017), Impact of Internal Marketing On Employee & Consumer Satisfaction: A Study Of Banking Organizations In Kashmir, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Vol4, Issue14, PP 593-600.
 58. Rosenberg, J.L. & Czepiel, A.J. 2017. Journal of Consumer Marketing: A marketing approach customer retention. United Kingdom: MCB UP Limited.
 59. Z, Talmud. I, and Ruvio. A, “A gender-based framework of the experience of job insecurity and its effects on work attitudes,” European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 8, no. 2, pp. 197-217, 1999.
 60. Rust, R.T., Ambler, T., Carpenter, G.S., Kumar, V. & Srivastava, R.K. (2004), “Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions,” Journal of Marketing, 68 (October), 76-89.
 61. Saari, Lise M. and Judge, Timothy A. “Employee Attitude and Job Satisfaction”, Human Resource Management, Vol. 43 No. 4, pp. 395-407, 2004.
 62. Schneider, B. (1991), “Service Quality and Profits: Can You Have Your Cake and Eat It, Too?” Human Resource Planning, 14 (2), 151-157.
 63. Sebastianelli, R. and Tamimi, N. (2002), “How product quality dimensions relate to defining quality”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19 No. 4, pp. 442-453.
 64. Selvaraj, F, Krishnamurthi, S,(2018), IMPACT OF PRODUCT QUALITY, PRICE ON USTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY IN AFTER SALES SERVICE OF CAR SEGMENTS IN TAMILNADU, GJRA - GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS, VOL7, Issue6, NO2277-8160.
 65. Simester, D.I., Hauser, J.R., Wernerfelt, B., & Rust, R.T. (2000), “Implementing Quality Improvement Programs Designed to Enhance Customer Satisfaction: Quasi-Experiments in the United States and Spain,” Journal of Marketing Research, 37 (February), 102-112.
 66. Simon, F., & Tossan, V. (2018). Does brand-consumer social sharing matter? A relational framework of customer engagement to brand-hosted social media. Journal of Business Research, 85,175–184.
 67. Singh, P. and Smith, A. (2006), “An empirically validated quality management measurement instrument”, Total Quality Management, Vol. 10 No. 1, pp. 95-106.
 68. Sohail, M. S. (2015). Linkages between internal marketing, service quality and customer satisfaction in the service sector: A proposed conceptual framework. International Journal of Business and Management Study, 2, 21–24.
 69. Sohail, M. S., & Jang, J. (2017). Understanding the relationships among internal marketing practices, job satisfaction, service quality and customer satisfaction: an empirical investigation of Saudi Arabia’s service employees. International Journal of Tourism Sciences, 17(2), 67–85.
 70. Spiro, Rosann L. and Weitz, Barton A. “Adaptive Selling: Conceptualization, Measurement, and Nomological Validity”, Journal of Marketing Research, Vol. 27 No. 1, pp. 61-69, 1990.
 71. Helmi, S. , Suyanto, M. , Irhas Effendi, M. , Hidayat, A. , Mustafa, Z. , Yuni Istanto, Y. , Susanto. (2022), The Influence of Internal Marketing on Internal Service Quality Mediated by Job Satisfaction and Employee Loyalty, Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.13, No.6, 2022
 72. Tang, A. D., M. L. Chang, T. H. Wang, and C. H. Lai. 2020. “How to Create Genuine Happiness for Flight Attendants: Effects of Internal Marketing and Work-family Interface.” Journal of Air Transport Management 87 (July): 101860. doi:10.1016/j.jairtraman.2020.101860.
 73. Vandekar Meghna, Vaid Nikhilesh, Fadia Dhaval, Sharma Meetali, Integrating “Experience Economy” into Orthodontic Practice Management: A Current Perspective on Internal Marketing, Seminars in Orthodontics, Available online 4 August 2016.
 74. Vaseer, A., & Shahzad, K. (2017). Internal Marketing, Job Satisfaction and Service Quality: A Study of Higher Education Institutions of Pakistan.
 75. Wang, K. J., Chang, T. C., & Chen, K. S. (2015). Determining critical service quality from the view of performance influence. Total Quality Management and Business Excellence, 26, 68–384.
 76. Yoon, M. H., J. Suh. (2003). Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees. Journal of Business Research 56 (8) 597-611.
 77. Zeithaml, V.A. (2000), “Service Quality, Profitability, and the Economic Worth of Customers: What We Know and What We Ned to Learn,” Journal of the Academy of Marketing Science, 28, (1), 67-85.
 78. Zimuto, J., (2013).Perception of managers on internal marketing in non-governmental organizations in Zimbabwe .Global Journal of commerce and management perspective Vol. 2(4) pg 94-97.